اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, February 18, 2013

کلیدساز

آواز و تصنیف همایون
شعر: غزل آواز از حافظ
اجرا: یکی ازنمایشهای فولکور گروه استاد مهرتاش
 
 
(-)
 
 
دلا، دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
 
 
 
که باد صبح نسیم گره‌گشا آورد
 
(-)
 
 
رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد
 
 
 
بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد
 
(-)
 
 
صبا به خوش‌خبری هدهد سلیمان است
 
 
 
که مژده‌ی طرب از گلشن سبا آورد

اگه بخت تو بسته اگه دِیلت شکسته
کیلیتِ قفلُ مِجری‌ام داریم مِجری می‌سازیم، کیلید میندازیم
کجاست صندوق بسته کجاست قفل شکسته
گر از واکردن در ناامیدی بیار قفلُ که بندازم کیلیدی
دری گر بسته و ناسست گردد به سرانگشت همت بازگردد
کیلیتا دسته دسته به هم اینجوری بسته
کیلیتِ قفلُ مِجری‌ام داریم مِجری می‌سازیم، کیلید میندازیم
کیلید هر در بسته امید است که با یال سیاهیها سفید است
مشو غمگین اگه صندوقچه بسته به دست بنده این دسته کیلید است
اگه درْ خونه بسته اگه قفلش شکسته
کیلیتا دسته دسته به هم اینجوری بسته
کیلیتِ قفلُ مِجری‌ام داریم مِجری می‌سازیم، کیلید میندازیم

 
 
(-)
 
 
کیلیت قُلف، کیلیت صندُق، کیلیت مِجری دِریم
 
 
 
صندُق شکسته، مِجری شکسته‌سازیم
+
۱ چه مستیست ندانم که رو به ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد
۲ تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر که مرغ نفمه‌سرا ساز خوشنوا آورد
۳ دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن که باد صبح نسیم گره‌گشا آورد
۴ رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد
۵ صبا به خوش‌خبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد
۶ علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد
۷ مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
۸ به تنگ‌چشمی آن ترک لشکری نازم که حمله بر من درویش یک‌قبا آورد
۹ فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند که التجا به در دولت شما آورد

۱ اگه بخت تو بسته اگه دلت شکسته
۲ کلید قفل و مجری‌ام داریم مجری می‌سازیم، کلید میندازیم
۳ کجاست صندوق بسته کجاست قفل شکسته
۴ گر از واکردن در ناامیدی بیار قفل را که بندازم کلیدی
۵ دری گر بسته و ناسست گردد به سرانگشت همت بازگردد
۶ کلیدها دسته دسته به هم اینجوری بسته
۷ کلید قفل و مجری‌ام داریم مجری می‌سازیم، کلید میندازیم
۸ کلید هر در بسته امید است که با یال سیاهیها سفید است
۹ مشو غمگین اگر صندوقچه بسته به دست بنده این دسته‌کلید است
۱۰ اگه در خونه بسته اگه قفلش شکسته
۱۱ کلیدها دسته دسته به هم اینجوری بسته
۱۲ کلید قفل و مجری‌ام داریم مجری می‌سازیم، کلید میندازیم