اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, September 01, 2014

خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان

آواز شور
شعر: سعدی
آلبوم: پیوند مهر
 
 
(درآمد شور)
 
 
خفته خبرندارد سر بر کنار جانان
 
 
 
کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان
 
خفته خبرندارد سر بر کنار جانان
 
 
 
کاین شب دراز باشد
 
 
کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان
 
 
کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان
 
 
 
(عاشق‌کُش)
 
 
بر عقل من بخندی، بخندی، گر در غمش بگریم
 
 
بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم
 
 
 
کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان
 
(سلمک)
 
 
دلداده را ملامت‌گفتن چه سود دارد
 
 
چه سود دارد
 
 
 
می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان
 
(قرچه)
 
 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوش‌رو
 
 
 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان
 
 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان
 
(قرچه)
 
 
من ترک مهر اینان در خود نمی‌شناسم
 
 
(رضوی)
 
 
 
بگذار تا بیاید بر من جفای آنان
 
(رضوی)
 
 
روشن‌روان عاشق
 
 
روشن‌روان عاشق از تیره‌شب ننالد
 
 
 
داند که روز گردد روزی شب شبانان
 
(رضوی)
 
 
باور مکن که من دست از دامنت بدارم
 
 
 
شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان
 
(رضوی)
 
 
چشم از تو برنگیرم
 
 
چشم از تو برنگیرم ور می‌کُشد رقیبم
 
 
 
مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان
 
(قرچه)
 
 
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم
 
 
 
همچون زمام اشتر بر دست ساربانان
 
(سلمک)
 
 
 
همچون زمام اشتر بر دست ساربانان
 
(سلمک)
 
 
شاید که آستینت بر سر زنند سعدی
 
 
شاید که آستینت بر سر زنند سعدی
 
 
سعدی
 
 
(فرود)
 
 
 
تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان
 
 
گرد شکردهانان
+
۱ خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان
۲ بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان
۳ دلداده را ملامت‌گفتن چه سود دارد می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان
۴ دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشرو تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان
۵ من ترک مهر اینان در خود نمی‌شناسم بگذار تا بیاید بر من جفای آنان
۶ روشن‌روان عاشق از تیره شب ننالد داند که روز گردد روزی شب شبانان
۷ باور مکن که من دست از دامنت بدارم شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان
۸ چشم از تو برنگیرم ور می‌کُشد رقیبم مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان
۹ من اختیار خود را تسلیم عشق کردم همچون زمام اشتر بر دست ساربانان
۱۰ شکّرفروش مصری حال مگس چه داند این دست شوق بر سر، وان آستین‌فشانان
۱۱ شاید که آستینت بر سر زنند سعدی تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان