اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, June 01, 2011

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

آواز بیات ترک
شعر: حافظ
آلبوم: آستان جانان
 
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
کی شعر تر انگیزد، خاطر که حزین باشد
 
 
 
یک نکته ازین معنی، گفتیم و همین باشد
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
 
 
 
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
 
(امیری از آواز دشتی)
 
 
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
 
 
 
شاید که چو وابینی خیر تو درین باشد
 
(جمله‌ی اول شکسته)
 
 
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز
 
 
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز
 
 
 
نقشش به حرام، ار خود صورتگر چین باشد
 
(جمله‌ی دوم شکسته)
 
 
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
 
 
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
 
 
 
در دایره‌ی قسمت اوضاع چنین باشد
 
 
در دایره‌ی قسمت اوضاع چنین باشد
 
(جمله‌ی سوم شکسته)
 
 
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز
 
 
 
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
 
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
 
 
 
کین شاهد بازاری، وآن پرده‌نشین باشد
 
(امیری از آواز دشتی)
 
 
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
 
 
 
شاید که چو وابینی
 
 
شاید که چو وابینی خیر تو درین باشد
 
(فرود)
 
 
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
 
 
 
کین سابقه‌ی پیشین تا روز پسین باشد
+
۱کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشدیک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
۲از لعل تو گر یابم انگشتری زنهارصد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
۳غمناک نباید بود از طعن حسود ای دلشاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
۴هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیزنقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
۵جام می و خون دل هر یک به کسی دادنددر دایره قسمت اوضاع چنین باشد
۶در کار گلاب و گل حکم ازلی این بودکاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
۷آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطرکاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد