اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, May 01, 2011

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

آواز نوای مرکب
شعر: سعدی
آلبوم: نوا (مرکب خوانی)
 
 
(درآمد نوا)
 
 
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
 
 
بگذار
 
 
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
 
 
 
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
 
 
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
 
(جمله‌ی اول گردانیه)
 
 
شوق است در جدایی، جور است در نظر
 
 
شوق است در جدایی و جور است در نظر
 
 
 
هم جور به، که طاقت شوقت نیاوریم
 
(تحریر نغمه)
 
 
(جمله دوم گردانیه)
 
 
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
 
 
 
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
 
(گَوشت)
 
 
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
 
 
 
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
 
(فرود به نوا)
 
 
(بیات راجع)
 
 
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
 
 
 
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
 
(اوج بیات راجع)
 
 
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
 
 
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
 
 
 
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
 
(عشاق)
 
 
روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست
 
 
 
باز آ
 
(قرچه)
 
 
 
باز آ که روی در قدمانت بگستریم
 
 
باز آ که روی در قدمانت بگستریم
 
(جمله‌ی اول رضوی)
 
 
ما با توایم و با تو نه‌ایم، نیست بوالعجب
 
 
 
در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم
 
(جمله‌ی دوم رضوی)
 
 
نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب
 
 
 
نه روی آنکه مهر دگر کس بپروریم
 
(جمله‌ی اول سلمک)
 
 
از دشمنان برند شکایت به دوستان
 
 
 
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟
 
(جمله‌ی دوم سلمک)
 
 
ما خود نمی‌رویم دوان از قفای کس
 
 
 
آن می‌برد که ما به کمند وی اندریم
 
(فرود به نوا)
 
 
(فرود نوا)
 
 
سعدی تو کیستی
 
 
سعدی تو کیستی که در این حلقه‌ی کمند
 
 
 
چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم
 
(فرود از نوا به شور)
 
+
۱بگذار تا مقابل روی تو بگذریمدزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
۲شوقست در جدایی و جورست در نظرهم جور به که طاقت شوقت نیاوریم
۳روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توستبازآ که روی در قدمانت بگستریم
۴ما را سریست با تو که گر خلق روزگاردشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
۵گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق مناز خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
۶ما با توایم و با تو نه‌ایم اینت بلعجبدر حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم
۷نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجبنه روی آن که مهر دگر کس بپروریم
۸از دشمنان برند شکایت به دوستانچون دوست دشمنست شکایت کجا بریم
۹ما خود نمی‌رویم دوان در قفای کسآن می‌برد که ما به کمند وی اندریم
۱۰سعدی تو کیستی که در این حلقه کمندچندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم