اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, April 13, 2011

در نظربازی ما بیخبران حیرانند

آواز ابوعطا
شعر: حافظ
آلبوم: عشق داند
 
 
(جمله‌ی اول درآمد ابوعطا)
 
 
در نظربازی ما بیخبران حیرانند
 
 
در نظربازی ما بیخبران حیرانند
 
 
 
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
 
(جمله‌ی دوم درآمد ابوعطا)
 
 
عاقلان نقطه‌ی پرگار وجودند ولی
 
 
عاقلان نقطه‌ی پرگار وجودند ولی
 
 
 
عشق داند
 
 
عشق داند که در این دایره سرگردانند
 
(جمله‌ی سوم درآمد ابوعطا)
 
 
جلوه‌گاه رخ او دیده‌ی من تنها نیست
 
 
 
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند
 
(جمله‌ی اول حجاز)
 
 
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا
 
 
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا
 
 
 
ما همه بنده و این قوم خداوندانند
 
(اشاره به یتیمک)
 
 
مفلسانیم و هوای می مطرب داریم
 
 
 
آه اگر
 
(جامه‌دران)
 
 
 
آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند
 
(جمله‌ی دوم حجاز)
 
 
لاف عشق و گله از یار بسی لاف دروغ
 
 
 
عشقبازان چنین
 
 
عشقبازان چنین مستحق هجرانند
 
(کرد بیات)
 
 
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
 
 
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
 
 
 
ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند
 
(اوج یتیمک)
 
 
گر شوند آگه از اندیشه‌ی ما مغبچگان
 
 
گر شوند آگه از اندیشه‌ی ما مغبچگان
 
 
(تحریر اصفهانک)
 
 
(فرود)
 
 
 
بعد از این خرقه‌ی صوفی
 
 
بعد از این خرقه‌ی صوفی به گرو نستانند
+
۱در نظربازی ما بی‌خبران حیرانندمن چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
۲عاقلان نقطه پرگار وجودند ولیعشق داند که در این دایره سرگردانند
۳جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیستماه و خورشید همین آینه می‌گردانند
۴عهد ما با لب شیرین دهنان بست خداما همه بنده و این قوم خداوندانند
۵مفلسانیم و هوای می و مطرب داریمآه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند
۶وصل خورشید به شبپره اعمی نرسدکه در آن آینه صاحب نظران حیرانند
۷لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغعشقبازان چنین مستحق هجرانند
۸مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کارور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند
۹گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو بادعقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند
۱۰زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شددیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
۱۱گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگانبعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند