اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, April 06, 2011

فتنه‌ی چشم تو چندان پی بیداد گرفت

آواز همایون
شعر: هوشنگ ابتهاج (سایه)
اجرا: گلهای تازه ۳۷
 
 
(-)
 
 
فتنه‌ی چشم تو چندان پی بیداد گرفت
 
 
 
که شکیب دل من دامن فریاد گرفت
 
 
که شکیب دل من دامن فریاد گرفت
 
(-)
 
 
آنکه آیینه صبح و قدح لاله شکست
 
 
 
خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت
 
(-)
 
 
آه از شوخی چشم تو که خونریز فلک
 
 
 
دید این شیوه‌ی مردمکشی و
 
 
دید این شیوه‌ی مردمکشی و یاد گرفت
 
(-)
 
 
منم و شمع دل سوخته یا رب مددی
 
 
 
که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت
 
(-)
 
 
شعرم از ناله‌ی عشاق غم‌انگیزتر است
 
 
 
داد از آن زخمه که دیگر ره بیداد گرفت
 
(-)
 
 
منم و شمع دل سوخته یا رب مددی
 
 
 
که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت
 
(-)
 
 
سایه ما کشته‌ی عشقیم که این شیرین‌کار
 
 
سایه ما کشته‌ی عشقیم که این شیرین‌کار
 
 
 
مصلحت را مدد از تیشه‌ی فرهاد گرفت
+
۱فتنه‌ی چشم تو چندان پی بیداد گرفتکه شکیب دل من دامن فریاد گرفت
۲آنکه آیینه صبح و قدح لاله شکستخاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت
۳آه از شوخی چشم تو که خونریز فلکدید این شیوه‌ی مردمکشی و یاد گرفت
۴منم و شمع دل سوخته یا رب مددیکه دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت
۵شعرم از ناله‌ی عشاق غم‌انگیزتر استداد از آن زخمه که دیگر ره بیداد گرفت
۶سایه ما کشته‌ی عشقیم که این شیرین‌کارمصلحت را مدد از تیشه‌ی فرهاد گرفت