اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, January 10, 2011

ما گدایان خیل سلطانیم

آواز نوای مرکب
شعر: سعدی، بابا طاهر
آلبوم: نوا (مرکب خوانی)
 
 
(نهفت)
 
 
ما گدایان خیل سلطانیم
 
 
 
شهربند هوای جانانیم
 
(نهفت)
 
 
بنده را نام خویشتن نبود
 
 
 
هر چه ما را لقب دهند آنیم
 
(نهفت)
 
 
گر برانند و گر ببخشایند
 
 
 
ره به جای دگر نمی‌دانیم
 
(نهفت)
 
 
چون دلارام می‌زند شمشیر
 
 
 
سر ببازیم و رخ نگردانیم
 
(نهفت)
 
 
دوستان در هوای صحبت یار
 
 
 
زر فشانند و ما سرافشانیم
 
(عشاق)
 
 
هر گلی نو که در جهان آید
 
 
 
ما به عشقش هزاردستانیم
 
(عشاق)
 
 
هر گلی نو که در جهان آید
 
 
 
ما به عشقش هزاردستانیم
 
(رُهاب)
 
 
تنگ چشمان نظر به میوه کنند
 
 
 
ما تماشاکُنان بُستانیم
 
(بسته‌نگار)
 
 
(گردانیه)
 
 
تو به سیمای شخص می‌نگری
 
 
 
ما در آثار صنع حیرانیم
 
 
ما در آثار صنع حیرانیم
 
(درآمد ابوعطا)
 
 
هر چه گفتیم جز حکایت دوست
 
 
 
در همه عمر از آن پشیمانیم
 
(درآمد ابوعطا)
 
 
سعدیا! بی وجود صحبت یار
 
 
 
همه عالم به هیچ نستانیم
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
 
 
 
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم
 
(قطار)
 
 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
 
 
 
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم
 
(قطار)
 
 
نه دست صبر که در آستین عقل برم
 
 
 
نه پای عقل که در دامن قرار کشم
 
(قطار)
 
 
نه قوتی که توانم کناره جستن از او
 
 
 
نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم
 
(جامه‌دران)
 
 
چو می‌توان به صبوری کشید جور عدو
 
 
 
چرا صبور نباشم
 
 
چرا صبور نباشم که جور یار کشم
 
(فرود به نوا)
 
 
(رُهاب)
 
 
شراب‌خورده‌ی ساقی ز جام صافی وصل
 
 
 
ضرورتست که درد سر خمار کشم
 
(رُهاب)
 
 
گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید
 
 
 
کمینه دیده‌ی سعدیش پیش خار کشم
 
(فرود به سه‌گاه)
 
 
(درآمد سه‌گاه)
 
 
الهی! آتش عشقم به جان زن
 
 
 
شرر زان شعله‌ام بر استخوان زن
 
(درآمد سه‌گاه)
 
 
چو شمعم برفروز از آتش عشق
 
 
 
در آن آتش دلم پروانه‌سان زن
 
(مویه)
 
 
هزاران غم به دل اندوته دیرُم
 
 
 
به سینه آتشی افروته دیرُم
 
(فرود به نوا)
 
 
به یک آه سحرگاه از دل تنگ
 
 
 
هزاران مدعی را سوته دیرُم
+
۱ما گدایان خیل سلطانیمشهربند هوای جانانیم
۲بنده را نام خویشتن نبودهر چه ما را لقب دهند آنیم
۳گر برانند و گر ببخشایندره به جای دگر نمی‌دانیم
۴چون دلارام می‌زند شمشیرسر ببازیم و رخ نگردانیم
۵دوستان در هوای صحبت یارزر فشانند و ما سر افشانیم
۶مر خداوند عقل و دانش راعیب ما گو مکن که نادانیم
۷هر گلی نو که در جهان آیدما به عشقش هزاردستانیم
۸تنگ چشمان نظر به میوه کنندما تماشاکنان بستانیم
۹تو به سیمای شخص می‌نگریما در آثار صنع حیرانیم
۱۰هر چه گفتیم جز حکایت دوستدر همه عمر از آن پشیمانیم
۱۱سعدیا بی وجود صحبت یارهمه عالم به هیچ نستانیم
۱۲ترک جان عزیز بتوان گفتترک یار عزیز نتوانیم

۱غم زمانه خورم یا فراق یار کشمبه طاقتی که ندارم کدام بار کشم
۲نه قوتی که توانم کناره جستن از اونه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم
۳نه دست صبر که در آستین عقل برمنه پای عقل که در دامن قرار کشم
۴ز دوستان به جفا سیرگشت مردی نیستجفای دوست زنم گر نه مردوار کشم
۵چو می‌توان به صبوری کشید جور عدوچرا صبور نباشم که جور یار کشم
۶شراب خورده ساقی ز جام صافی وصلضرورتست که درد سر خمار کشم
۷گلی چو روی تو گر در چمن به دست آیدکمینه دیده سعدیش پیش خار کشم

۱الهی آتش عشقم به جان زنشرر زان شعله‌ام بر استخوان زن
۲چو شمعم برفروز از آتش عشقبر آن آتش دلم پروانه‌سان زن

۱هزاران غم بدل اندوته دیرمهزار آتش بجان افروته دیرم
۲بیک آه سحر کز دل برآرمهزاران مدعی را سوته دیرم