اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, November 28, 2010

ملکا ذکر تو گویم

تصنیف افشاری
شعر: سنایی
آهنگ: فرامرز پایور
آلبوم: انتظار دل
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو جویم که به توحید سزایی
تو رحیمی تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو نماینده‌ی فضلی تو سزاوار ثنایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی
لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

نوت
+
۱ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایینروم جز به همان ره که توام راه نمایی
۲همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم که به توحید سزایی
۳تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداریاحد بی زن و جفتی ملک کامروایی
۴نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجتتو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی
۵تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمیتو نماینده‌ی فضلی تو سزاوار ثنایی
۶بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازیبری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی
۷بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهیبری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی
۸نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
۹نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشینه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی
۱۰همه عزی و جلالی همه علمی و یقینیهمه نوری و سروری همه جودی و جزایی
۱۱همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشیهمه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی
۱۲احد لیس کمثله صمد لیس له ضدلمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی
۱۳لب و دندان سنایی همه توحید تو گویدمگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی