اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, June 20, 2010

غم پرست

آواز بیات ترک
شعر: حافظ
آلبوم: سرود مهر
 
 
(مثنوی)
 
 
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
 
 
 
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
 
(مثنوی)
 
 
روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم‌پرست
 
 
 
بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع
 
 
[بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع]
 
(مثنوی)
 
 
رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد
 
 
ببریده شد
 
 
 
همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع
 
(مثنوی)
 
 
بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است
 
 
 
با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع
 
(مثنوی)
 
 
سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین
 
 
 
تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع
 
(مثنوی)
 
 
آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت
 
 
 
آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع
 
 
آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع
 
 
[آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع]
+
۱در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمعشب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
۲روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرستبس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع
۳رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شدهمچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع
۴گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم روکی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع
۵در میان آب و آتش همچنان سرگرم توستاین دل زار نزار اشک بارانم چو شمع
۶در شب هجران مرا پروانه وصلی فرستور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع
۷بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب استبا کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع
۸کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمتتا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع
۹همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار توچهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع
۱۰سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنینتا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع
۱۱آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفتآتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع