اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, June 18, 2010

بازت ندانم از سر پیمان ما که برد

آواز ابوعطا
شعر: سعدی
اجرا: کنسرت پیام نسیم، سوییس
 
 
(-)
 
 
بازت ندانم از سر پیمان ما که برد
 
 
 
باز از نگین عهد تو نقش وفا که برد
 
(-)
 
 
چندین وفا که کرد چو من در هوای تو
 
 
چندین وفا که کرد چو من در هوای تو
 
 
 
وانگه ز دست هجر تو چندین جفا که برد
 
(-)
 
 
بگریست چشم ابر بر احوال زار من
 
 
بگریست چشم ابر بر احوال زار من
 
 
 
جز آه من
 
 
جز آه من به گوش وی این ماجرا که برد
 
(-)
 
 
گفتم لب تو را که دل من تو برده‌ای
 
 
 
گفتا کدام دل
 
 
      کدام دل، چه نشان، کی، کجا، که برد؟
 
(-)
 
 
سودا مپز که آتش غم در دل تو نیست
 
 
سودا مپز که آتش غم در دل تو نیست
 
 
 
ما را غم تو برد به سودا تو را که برد؟
 
(-)
 
 
توفیق روی تو گنجیست تا که یافت
 
 
توفیق روی تو گنجیست تا که یافت
 
 
 
باز اتفاق وصل تو گوییست تا که برد
 
(-)
 
 
سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست
 
 
سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست
 
 
 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد
 
 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد
+
۱بازت ندانم از سر پیمان ما که بردباز از نگین عهد تو نقش وفا که برد
۲چندین وفا که کرد چو من در هوای تووان گه ز دست هجر تو چندین جفا که برد
۳بگریست چشم ابر بر احوال زار منجز آه من به گوش وی این ماجرا که برد
۴گفتم لب تو را که دل من تو برده‌ایگفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد
۵سودا مپز که آتش غم در دل تو نیستما را غم تو برد به سودا تو را که برد
۶توفیق عشق روی تو گنجیست تا که یافتباز اتفاق وصل تو گوییست تا که برد
۷جز چشم تو که فتنه قتال عالمستصد شیخ و زاهد از سر راه خدا که برد
۸سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توستدستی به کام دل ز سپهر دغا که برد