اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, January 14, 2010

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم

آواز ابوعطا
شعر: رهی معیری
اجرا: گلهای تازه ۶۵
 
 
(-)
 
 
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
 
 
 
در میان لاله و گل آشیانی داشتم
 
(-)
 
 
گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه‌وار
 
 
 
پای آن سرو روان اشک روانی داشتم
 
(-)
 
 
آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود
 
 
 
عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم
 
(-)
 
 
در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود
 
 
 
در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم
 
(-)
 
 
درد بی عشقی ز جانم برده طاقت ور نه من
 
 
 
داشتم آرام، تا آرام جانی داشتم
 
(-)
 
 
درد بی عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من
 
 
 
داشتم آرام، تا آرام جانی داشتم
 
(-)
 
 
چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی
 
 
 
چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم
 
(-)
 
 
بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش*
 
 
 
نغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم
 
(-)
 
 
بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش*
 
 
 
نغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم

*: بلبل طبعم «رهی» باشد ز تنهایی خموش.
+
۱یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتمدر میان لاله و گل آشیانی داشتم
۲گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه‌وارپای آن سرو روان اشک روانی داشتم
۳آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بودعشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم
۴چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهیچون غبار از شوق سر بر آستانی داشتم
۵در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بوددر زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم
۶درد بی عشقی ز جانم برده طاقت ورنه منداشتم آرام تا آرام جانی داشتم
۷بلبل طبعم «رهی» باشد ز تنهایی خموشنغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم