اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, November 20, 2009

یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود

آواز شوشتری
شعر: حافظ
اجرا: مراسم تدفین استاد برومند؟*
 
 
(-)
 
 
یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود
 
 
یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود
 
 
 
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
 
(-)
 
 
راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک
 
 
 
بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود
 
(-)
 
 
دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد
 
 
 
عشق می‌گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود
 
(-)
 
 
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
 
 
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
 
 
 
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
 
(-)
 
 
دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم
 
 
 
خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود
 
 
خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود
 
(-)
 
 
بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
 
 
بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
 
 
 
مفتی عقل در این مساله لایعقل بود
 
(-)
 
 
آه از این جور و تطاول که در این دامگه است
 
 
 
آه از ناز و تنعم که در آن محفل بود
 
(-)
 
 
راستی خاتم فیروزه بواسحاقی
 
 
 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
 
(-)
 
 
دیدی آن قهقه کبک خرامان حافظ
 
 
دیدی آن قهقه کبک خرامان حافظ
 
 
 
که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

*: این آواز در بهمن ماه ۱۳۵۵ از رادیوی ملی ایران به مناسبت وفات «نورعلی‌خان برومند» پخش شده است.
+
۱یاد باد آن که سر کوی توام منزل بوددیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
۲راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاکبر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود
۳دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کردعشق می‌گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود
۴آه از آن جور و تطاول که در این دامگه استآه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
۵در دلم بود که بی دوست نباشم هرگزچه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
۶دوش بر یاد حریفان به خرابات شدمخم می دیدم خون در دل و پا در گل بود
۷بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراقمفتی عقل در این مسله لایعقل بود
۸راستی خاتم فیروزه بواسحاقیخوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
۹دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظکه ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود