اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, August 15, 2009

بهار سوگوار

آواز بیات ترک
شعر: هوشنگ ابتهاج (سایه)
آلبوم: به یاد عارف (چاووش ۱)
 
 
(-)
 
 
نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید
 
 
 
چه بی نشاط بهاری
 
 
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
 
(-)
 
 
نشان داغ دل ماست لاله‌ای که شکفت
 
 
نشان داغ دل ماست لاله‌ای که شکفت
 
 
 
به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید
 
(-)
 
 
بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شد
 
 
 
ز بس که خون دل از
 
 
ز بس که خون دل از چشم انتظار چکید
 
(-)
 
 
به یاد زلف نگونسار شاهدان چمن
 
 
 
ببین در آینه جویبار گریه بید
 
 
گریه بید
 
 
ببین در آینه جویبار گریه بید
 
(-)
 
 
چه جای من که در این روزگار بی فریاد
 
 
 
ز دست جور تو ناهید بر فلک نالید
 
(-)
 
 
به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست
 
 
به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست
 
 
 
ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید
 
(-)
 
 
به یاد زلف نگونسار شاهدان چمن
 
 
 
ببین
 
 
ببین در آینه جویبار گریه بید
 
(-)
 
 
نشان داغ دل ماست لاله‌ای که شکفت
 
 
 
به سوگواری زلف تو
 
 
به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید
 
(-)
 
 
بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شد
 
 
 
ز بس که خون دل از چشم انتظار چکید
 
(-)
 
 
گذشت عمر و
 
 
گذشت عمر و به دل عشوه می‌خریم هنوز
 
 
 
که هست در پی شام سیاه صبح سپید
 
(-)
 
 
کراست «سایه» در این فتنه‌ها امید امان
 
 
 
شد آن زمان
 
 
شد آن زمان که دلی بود در امان امید
+
۱نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبیدچه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
۲نشان داغ دل ماست لاله‌ای که شکفتبه سوگواری زلف تو این بنفشه دمید
۳بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شدز بس که خون دل از چشم انتظار چکید
۴به یاد زلف نگونسار شاهدان چمنببین در آینه جویبار گریه بید
۵به دور ما که همه خون دل به ساغرهاستز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید
۶چه جای من که در این روزگار بی فریادز دست جور تو ناهید بر فلک نالید
۷ازین چراغ توام چشم روشنایی نیستکه کس ز آتش بیداد غیر دود ندید
۸گذشت عمر و به دل عشوه می‌خریم هنوزکه هست در پی شام سیاه صبح سپید
۹کراست «سایه» در این فتنه‌ها امید امانشد آن زمان که دلی بود در امان امید
۱۰صفای آینه خواجه بین کزین دم سردنشد مکدر و بر آه عاشقان بخشید