اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, March 07, 2009

بیا که رونق این کارخانه کم نشود

آواز راست پنجگاه
شعر: حافظ
آلبوم: فریاد
 
 
(نیریز)
 
 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود
 
 
 
به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی
 
(نیریز)
 
 
ببین در آیینه جام نقش بندی غیب
 
 
 
که کس به یاد ندارد
 
 
که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی
 
(شکسته)
 
 
ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن
 
 
ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن
 
 
 
در این چمن که گلی بوده است یا سمنی
 
(ادامه شکسته+فرود به راست پنجگاه)
 
 
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
 
 
 
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
 
 
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
 
(عراق+اشاره به نهیب+فرود در کرد بیات)
 
 
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
 
 
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
 
 
 
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی
 
(کردبیات+دشتی+فرود به شور)
 
 
مزاج دهر تبه شد
 
 
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
 
 
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
 
 
 
کجاست فکر حکیمی و
 
 
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی
 
 
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

  کنسرت همنوا با بم
+
۱دو یار زیرک و از باده کهن دومنیفراغتی و کتابی و گوشه چمنی
۲من این مقام به دنیا و آخرت ندهماگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی
۳هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا دادفروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
۴بیا که رونق این کارخانه کم نشودبه زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی
۵ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدندر این چمن که گلی بوده است یا سمنی
۶ببین در آینه جام نقش بندی غیبکه کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی
۷از این سموم که بر طرف بوستان بگذشتعجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
۸به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکندچنین عزیز نگینی به دست اهرمنی
۹مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظکجاست فکر حکیمی و رای برهمنی