اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, February 05, 2009

یک نظر مستانه کردی عاقبت

آواز مثنوی همایون
شعر: فیض کاشانی
آلبوم: همایون مثنوی
 
 
(درآمد همایون)
 
 
یک نظر مستانه کردی عاقبت
 
 
 
عقل را دیوانه کردی عاقبت
 
(درآمد همایون)
 
 
با غم خود آشنا کردی مرا
 
 
 
از خودم بیگانه کردی عاقبت
 
(درآمد همایون)
 
 
در دل من گنج خود کردی نهان
 
 
در دل من گنج خود کردی نهان
 
 
 
جای در ویرانه کردی عاقبت
 
 
جای در ویرانه کردی عاقبت
 
(بیداد)
 
 
سوختی در شمع رویت جان من
 
 
 
چاره پروانه کردی عاقبت
 
(بیداد)
 
 
قطره اشک مرا کردی قبول
 
 
 
قطره را دردانه کردی عاقبت
 
 
دردانه کردی عاقبت
 
 
قطره را دردانه کردی عاقبت
 
(بیداد)
 
 
کردی اندر کل موجودات سیر
 
 
کردی اندر کل موجودات سیر
 
 
 
جان من کاشانه کردی عاقبت
 
(بیداد)
 
 
زلف را کردی پریشان خلق را
 
 
 
خانمان ویرانه کردی عاقبت
 
(بیداد)
 
 
مو به مو را جای دلها ساختی
 
 
 
مو به دلها شانه کردی عاقبت
 
(شوشتری)
 
 
در دهان خلق افکندی مرا
 
 
در دهان خلق افکندی مرا
 
 
 
فیض را افسانه کردی عاقبت
 
(فرود)
 
 
کردی اندر کل موجودات سیر
 
 
 
جان من کاشانه کردی عاقبت
+
۱یک نظر مستانه کردی عاقبتعقل را دیوانه کردی عاقبت
۲با غم خود آشنا کردی مرااز خودم بیگانه کردی عاقبت
۳در دل من گنج خود کردی نهانجای در ویرانه کردی عاقبت
۴سوختی در شمع رویت جان منچاره پروانه کردی عاقبت
۵قطره اشک مرا کردی قبولقطره را دردانه کردی عاقبت
۶کردی اندر کل موجودات سیرجان من کاشانه کردی عاقبت
۷زلف را کردی پریشان خلق راخانمان ویرانه کردی عاقبت
۸مو به مو را جای دلها ساختیمو به دلها شانه کردی عاقبت
۹در دهان خلق افکندی مرا فیض را افسانه کردی عاقبت