اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, February 03, 2009

بود آیا که خرامان ز درم بازآیی

آواز همایون
شعر: عراقی
آلبوم: همایون مثنوی
 
 
(درآمد اول همایون)
 
 
بود آیا
 
 
بود آیا که خرامان ز درم بازآیی
 
 
 
گره از کار فروبسته ما بگشایی
 
 
گره از کار فروبسته ما بگشایی
 
(درآمد دوم همایون)
 
 
نظری کن
 
 
نظری کن که به جان آمدم از دلتنگی
 
 
 
گذری کن
 
 
گذری کن که خیالی شدم از تنهایی
 
(چکاوک)
 
 
گفته بودی که بیایم
 
 
گفته بودی که بیایم چو به جان آیی تو
 
 
گفته بودی که بیایم چو به جان آیی تو
 
 
 
من به جان آمدم
 
 
من به جان آمدم اینک تو چرا می‌نایی
 
(حصار)
 
 
بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال
 
 
بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال
 
 
 
عاقبت چو سر زلف تو شدم سودایی
 
 
عاقبت چو سر زلف تو شدم سودایی
 
(بیات راجع)
 
 
همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجب
 
 
همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجب
 
 
 
به که بینم که تویی چشم مرا بینایی
 
(بیات راجع+حزین)
 
 
پیش ازین گر دگری در دل من می‌گنجید
 
 
پیش ازین گر دگری در دل من می‌گنجید
 
 
 
جز تو را نیست کنون در دل من گنجایی
 
(عشاق)
 
 
جز تو
 
 
جز تو اندر نظرم هیچ کسی می‌ناید
 
 
جز تو اندر نظرم هیچ کسی می‌ناید
 
 
 
وین عجب‌تر
 
 
وین عجب‌تر که تو خود روی به کسی ننمایی
 
(عشاق)
 
 
گفتی
 
 
گفتی از لب بدهم کام عراقی روزی
 
 
 
وقت آن است
 
 
وقت آن است که آن وعده وفا فرمایی
 
(عشاق+فرود به شور)
 
 
بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی
 
 
 
نماند صبر و
 
 
نماند صبر و مرا بیش از این شکیبایی
 
(درآمد شور)
 
 
بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات
 
 
 
بیا
 
 
بیا که چشم مرا بی تو نیست بینایی
 
(رضوی)
 
 
ز بس که بر سر کوی تو
 
 
ز بس که بر سر کوی تو ناله‌ها کردم
 
 
 
بسوخت بر من مسکین دل تماشایی
 
(جامه‌دران+فرود به همایون)
 
 
ز چهره پرده برانداز
 
 
ز چهره پرده برانداز تا سراندازی
 
 
 
روان فشاند بر روی تو ز شیدایی
 
(قرایی در پرده افشاری)
 
 
دلی دارم چه دل؟ محنت سرایی
 
 
 
که در وی خوشدلی را نیست راهی
 
(رُهاب)
 
 
دل مسکین چرا غمگین نباشد
 
 
 
که در عالم نیابد دلربایی
 
(رُهاب)
 
 
چگونه غرق خونابه نباشم
 
 
 
که دستم می‌نگیرد آشنایی
 
(عراق)
 
 
بمیرد دل چو دلداری نبیند
 
 
بمیرد دل چو دلداری نبیند
 
 
 
بکاهد جان چو نبود جانفزایی
 
(عراق)
 
 
بنالم بلبل آسا
 
 
بنالم بلبل آسا چون نیابم
 
 
 
ز باغ دلبران بوی وفایی
 
(عراق+حزین)
 
 
نه دل را در تحیر پایبندی
 
 
 
نه جان را جز تمنا دلگشایی
 
(عراق+ورود به اصفهان)
 
 
در این وادی فرو شد کاروانها
 
 
 
که کس نشنید آواز درایی
 
(بیداد)
 
 
در این ره هر نفس صد خون بریزد
 
 
در این ره
 
 
در این ره هر نفس صد خون بریزد
 
 
 
نیارد خواستن کس خونبهایی
 
(درآمد همایون)
 
 
دل من چشم می‌دارد
 
 
دل من چشم می‌دارد کزین ره
 
 
 
بیابد بهر چشمش توتیایی
 
 
بیابد بهر چشمش توتیایی
 
(بختیاری)
 
 
چه خوش باشد
 
 
چه خوش باشد که دلدارم تو باشی
 
 
تو باشی
 
 
 
ندیم و مونس و یارم تو باشی
 
(بختیاری)
 
 
دل پردرد را درمان تو سازی
 
 
 
شفای جان بیمارم تو باشی
 
(نی داوود)
 
 
اگر جمله جهانم خصم گردند
 
 
اگر جمله جهانم خصم گردند
 
 
 
نترسم چون نگهدارم تو باشی
 
 
نترسم چون نگهدارم تو باشی
 
(دیلمان در پرده دشتی)
 
 
همی‌نالم
 
 
همی‌نالم چو بلبل در سحرگاه
 
 
 
به بوی آنکه گلذارم تو باشی
 
(دیلمان)
 
 
چو گویم وصف حسن ماهرویی
 
 
 
غرض زان زلف و رخسارم تو باشی
 
 
غرض زان زلف و رخسارم تو باشی
 
(فرود به شور)
 
 
اگر نام تو گویم ور نگویم
 
 
 
مراد جمله گفتارم تو باشی
 
(برگشت به همایون)
 
 
از آن دل در تو بندم چون عراقی
 
 
 
که می‌خواهم که دلدارم تو باشی
+
۱بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟گره از کار فروبسته‌ی ما بگشایی؟
۲نظری کن، که به جان آمدم از دلتنگیگذری کن: که خیالی شدم از تنهایی
۳گفته بودی که: بیایم، چو به جان آیی تومن به جان آمدم، اینک تو چرا می‌نایی؟
۴بس که سودای سر زلف تو پختم به خیالعاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی
۵همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجببه که بینم؟ که تویی چشم مرا بینایی
۶پیش ازین گر دگری در دل من می‌گنجیدجز تو را نیست کنون در دل من گنجایی
۷جز تو اندر نظرم هیچ کسی می‌نایدوین عجب تر که تو خود روی به کس ننمایی
۸گفتی: از لب بدهم کام دل عراقی روزیوقت آن است که آن وعده وفا فرمایی

۱بیا، که بی‌تو به جان آمدم ز تنهایینمانده صبر و مرا بیش ازین شکیبایی
۲بیا، که جان مرا بی‌تو نیست برگ حیاتبیا، که چشم مرا بی‌تو نیست بینایی
۳بیا، که بی‌تو دلم راحتی نمی‌یابدبیا، که بی‌تو ندارد دو دیده بینایی
۴اگر جهان همه زیر و زبر شود ز غمتتو را چه غم؟ که تو خو کرده‌ای به تنهایی
۵حجاب روی تو هم روی توست در همه حالنهانی از همه عالم ز بسکه پیدایی
۶عروس حسن تو را هیچ درنمی‌یابدبه گاه جلوه، مگر دیده‌ی تماشایی
۷ز بس که بر سر کوی تو ناله‌ها کردمبسوخت بر من مسکین دل تماشایی
۸ندیده روی تو، از عشق عالمی مردهیکی نماند، اگر خود جمال بنمایی
۹ز چهره پرده برانداز، تا سر اندازیروان فشاند بر روی تو ز شیدایی
۱۰به پرده در چه نشینی؟ چه باشد ار نفسیبه پرسش دل بیچاره‌ای برون آیی!
۱۱نظر کنی به دل خسته‌ی شکسته دلیمگر که رحمتت آید، برو ببخشایی
۱۲دل عراقی بیچاره آرزومند استامید بسته که: تا کی نقاب بگشایی؟