اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, January 27, 2009

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

آواز ماهور
شعر: سعدی، بابا طاهر
آلبوم: سر عشق
 
 
(درآمد)
 
 
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
 
 
 
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
 
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
 
 
 
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
 
 
که نجوشم
 
(گشایش)
 
 
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
 
 
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
 
 
که دل به کس نسپارم
 
 
 
شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم
 
 
شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم
 
(شکسته)
 
 
حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد
 
 
حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد
 
 
 
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم
 
(خاوران)
 
 
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
 
 
 
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
 
 
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
 
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
 
 
 
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
 
(دلکش)
 
 
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
 
 
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
 
 
 
که گر ز پای درآیم به در برند به دوشم
 
(قرچه)
 
 
بیا به صلح من امروز و در کنار من امشب
 
 
 
که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم
 
(رضوی)
 
 
مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم
 
 
مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم
 
 
 
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم
 
(رضوی+فرود)
 
 
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
 
 
 
سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم
 
(فرود)
 
 
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
 
 
 
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
 
(نیریز)
 
 
بود درد مو و درمونم از دوست
 
 
بود درد مو و درمونم از دوست
 
 
 
بود وصل مو و هجرونم از دوست
 
اگه قصابم از تن واکره پوست
 
 
 
جدا هرگز نگرده جونم از دوست
 
(بوسلیک)
 
 
خوشا آنون که سودای تو دیرن
 
 
 
که سر پیوسته در پای تو دیرن
 
به دل دیرم تمنای کسانی
 
 
 
که اندر دل تمنای تو دیرن
 
به دل دیرم تمنای کسانی
 
 
 
که اندر دل تمنای تو دیرن
 
(نوعی درآمد)
 
 
گلی که خُم بدادم پیچ و تابش
 
 
 
به آب دیده‌گونم دادم آبش
 
به درگاه الهی کی روا بی
 
 
 
گل از مو دیگری گیره گلابش
 
به درگاه الهی کی روا بی
 
 
 
گل از مو دیگری گیره گلابش
 
(داد)
 
 
خداوندا مو بیزارُم از این دل
 
 
 
شو و روزان در آزارم از این دل
 
خداوندا مو بیزارُم از این دل
 
 
 
شو و روزان در آزارم از این دل
 
ز بس نالیدم از نالیدنم تنگ
 
 
 
ز مو بستون که بیزارم از این دل
+
۱هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشمنبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
۲به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارمشمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم
۳حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمددگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم
۴مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانیکه من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
۵من رمیده دل آن به که در سماع نیایمکه گر به پای درآیم به دربرند به دوشم
۶بیا به صلح من امروز در کنار من امشبکه دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم
۷مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنمکه از وجود تو مویی به عالمی نفروشم
۸به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحتکه تندرست ملامت کند چو من بخروشم
۹مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کنسخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم
۱۰به راه بادیه رفتن به از نشستن باطلو گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

۱بود درد مو و درمانم از دوستبود وصل مو و هجرانم از دوست
۲اگر قصابم از تن واکره پوستجدا هرگز نگردد جانم از دوست

۱خوشا آنون که سودای تو دیرنکه سر پیوسته در پای تو دیرن
۲به دل دیرم تمنای کسانیکه اندر دل تمنای تو دیرن

۱گلی که خود بدادم پیچ و تابشباشک دیدگانم دادم آبش
۲درین گلشن خدایا کی روا بیگل از مو دیگری گیرد گلابش

۱خدایا خسته و زارم ازین دلشو و روزان در آزارم ازین دل
۲مو از دل نالم و دل نالد از موزمو بستان که بیزارم ازین دل