اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, January 23, 2009

خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی

آواز سه گاه
شعر: سعدی
آلبوم: در خیال
 
 
(جمله اول درآمد)
 
 
خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی
 
 
خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی
 
 
 
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
 
(جمله دوم درآمد)
 
 
تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی
 
 
 
چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی
 
 
چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی
 
(زابل)
 
 
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی
 
 
بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی
 
 
 
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
 
 
شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
 
(مویه)
 
 
تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم
 
 
 
که جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی
 
(مخالف)
 
 
چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان
 
 
(مخالف+بازگشت به درآمد)
 
 
چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان
 
 
 
تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی
 
 
تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی
 
(چهارمضراب نغمه)
 
 
(مخالف)
 
 
دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم
 
 
 
نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی
 
(مخالف)
 
 
سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم
 
 
 
دگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنایی
 
(مخالف+اشاره به مغلوب)
 
 
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت
 
 
 
برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی
 
(مخالف)
 
 
تو که گفته‌ای تامل نکنم جمال خوبان
 
 
 
بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی
 
(مویه+فرود)
 
 
در چشم بامدادان به بهشت برگشودن
 
 
 
نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی
+
۱خبرت خرابتر کرد جراحت جداییچو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
۲تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستیچه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیابی
۳بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردیشب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
۴دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتمنه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی
۵تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانمکه جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی
۶چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستانتو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی
۷سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتمدگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنایی
۸من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحتبرو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی
۹تو که گفته‌ای تأمل نکنم جمال خوبانبکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی
۱۰در چشم بامدادان به بهشت برگشودننه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی