اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, December 17, 2008

میهن ای میهن

تصنیف دشتی
شعر: ابوالقاسم لاهوتی
آهنگ: محمد جلیل عندلیبی
آلبوم: چاووش ۶
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تار و پودم
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تار و پودم
بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم
به هر حالت که بودم با تو بودم  
به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم
به هر حالت که بودم با تو بودم  
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار
به سوی تو بود روی سجودم به سوی تو بود روی سجودم
میهن ای میهن [میهن ای میهن]
میهن ای میهن [میهن ای میهن]
اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار
به سوی تو بود روی سجودم به سوی تو بود روی سجودم
میهن ای میهن [میهن ای میهن]
میهن ای میهن [میهن ای میهن]
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تار و پودم
بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
[میهن ای میهن] [میهن ای میهن]
+
۱تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن ای میهنبود لبریز از مهرت وجودم، میهن ای میهن
۲تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردیفدای نام تو بود و نبودم، میهن ای میهن
۳فزونتر گرمی مهرت اثر می‌کرد، چون دیدهبه حال پر عذابت می‌گشودم، میهن ای میهن
۴به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتمبه هر حالت که بودم با تو بودم، میهن ای میهن
۵اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیداربه سوی تو بود روی سجودم، میهن ای میهن
۶به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی‌رویدمن این زیبا زمین را آزمودم، میهن ای میهن