اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, December 12, 2008

بر آن چشم سیه صد آفرین باد

تصنیف ابوعطا
شعر: حافظ
آهنگ: ؟؟
اجرا: محفل خصوصی در حضور استاد دادبه، نی از محمد موسوی*
بر آن چشم سیه، چشم سیه صد آفرین باد که در عاشق کشی
          عاشق کشی سحر مبین است
بر آن چشم سیه، چشم سیه صد آفرین باد که در عاشق کشی
          عاشق کشی سحرآفرین است
عجب علمیست علم هیات عشق که چرخ هشتمش هفتم زمین است
  که چرخ هشتمش هفتم زمین است
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد حسابش با کرامُ الکاتبین است حبیبم حبیبم
  حسابش با کرامُ الکاتبین است

+
۱خم زلف تو دام کفر و دین استز کارستان او یک شمه این است
۲جمالت معجز حسن است لیکنحدیث غمزه‌ات سحر مبین است
۳ز چشم شوخ تو جان کی توان بردکه دایم با کمان اندر کمین است
۴بر آن چشم سیه صد آفرین بادکه در عاشق کشی سحرآفرین است
۵عجب علمیست علم هیات عشقکه چرخ هشتمش هفتم زمین است
۶تو پنداری که بدگو رفت و جان بردحسابش با کرام الکاتبین است
۷مشو حافظ ز کید زلفش ایمنکه دل برد و کنون دربند دین است