اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, December 08, 2008

از در درآمدی و من از خود بدر شدم

آواز چهارگاه
شعر: سعدی
آلبوم: دستان
 
 
(جمله اول درآمد)
 
 
از در درآمدی و من از خود بدر شدم
 
 
از در درآمدی و من از خود بدر شدم
 
 
 
گویی از این جهان به جهان دگر شدم
 
(جمله دوم درآمد)
 
 
گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست
 
 
 
صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم
 
(مویه)
 
 
گفتم ببینمش
 
 
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
 
 
 
ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم
 
(زابل)
 
 
چون شبنم اوفتاده بُدَم پیش آفتاب
 
 
چون شبنم اوفتاده بُدَم پیش آفتاب
 
 
 
مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم
 
(حصار)
 
 
دستم نداد قوّت رفتن به پیش یار
 
 
دستم نداد قوّت رفتن به پیش یار
 
 
 
چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم
 
(پس حصار+اشاره به مویه+فرود)
 
 
تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم
 
 
 
از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم
 
(پهلوی)
 
 
من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت
 
 
من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت
 
 
 
کاول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم
 
(مخالف)
 
 
او را خود التفات نبودش به صید من
 
 
 
من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
 
 
من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
 
(منصوری+فرود)
 
 
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد
 
 
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد
 
 
 
اکسیر عشق در مِسَم آویخت
 
 
اکسیر عشق در مِسَم آویخت زر شدم

*: اجرای زنده این آواز را (بُن ۱۹۸۷) از اینجا دریافت کنید.
+
۱از در درآمدی و من از خود به درشدمگفتی کز این جهان به جهان دگر شدم
۲گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوستصاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم
۳چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتابمهرم به جان رسید و به عیوق برشدم
۴گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاقساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم
۵دستم نداد قوت رفتن به پیش یارچندی به پای رفتم و چندی به سر شدم
۶تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوماز پای تا به سر همه سمع و بصر شدم
۷من چشم از او چگونه توانم نگاه داشتکاول نظر به دیدن او دیده ور شدم
۸بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمانمجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم
۹او را خود التفات نبودش به صید منمن خویشتن اسیر کمند نظر شدم
۱۰گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرداکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم