اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, December 01, 2008

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

آواز دشتی
شعر: حافظ
آلبوم: گنبد مینا
 
 
(درآمد دشتی)
 
 
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 
 
 
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
 
(درآمد دشتی)
 
 
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 
 
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 
 
 
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
 
(درآمد دشتی)
 
 
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
 
 
که چه بازی انگیخت
 
 
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
 
 
 
وه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
 
(بیات راجع)
 
 
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
 
 
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
 
 
 
طالع بی شفقت بین
 
 
طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد
 
 
چه کرد
 
(عشاق)
 
 
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
 
 
 
وه که با خرمن مجنون دل‌افگار چه کرد
 
(عشاق)
 
 
ساقیا جام می‌ام ده
 
 
ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب
 
 
 
نیست معلوم
 
 
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
 
(بیات راجع)
 
 
آنکه پرنقش زد
 
 
آنکه پرنقش زد
 
 
آنکه پرنقش زد این دایره مینایی
 
 
 
کس ندانست
 
 
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
 
(عشاق+بازگشت به دشتی+فرود در شور)
 
 
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
 
 
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
 
 
 
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد
 
 
چه کرد
 
 
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد
+
۱دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کردچون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
۲آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیختآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
۳اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یارطالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد
۴برقی از منزل لیلی بدرخشید سحروه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
۵ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیبنیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
۶آن که پرنقش زد این دایره میناییکس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
۷فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوختیار دیرینه ببینید که با یار چه کرد