اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, November 19, 2008

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

آواز سه گاه
شعر: حافظ، بابا طاهر
آلبوم: آذرستون
 
 
(-)
 
 
غلام نرگس مست تو تاجدارانند
 
 
غلام نرگس مست تو تاجدارانند
 
 
 
خراب باده لعل تو
 
 
خراب باده لعل تو هوشیارانند
 
 
خراب باده لعل تو هوشیارانند
 
(-)
 
 
تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز
 
 
تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز
 
 
 
و گرنه نه
 
 
و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
 
 
و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
 
(-)
 
 
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی
 
 
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی
 
 
 
که از یمین و یسارت چه بیقرارانند
 
 
که از یمین و یسارت چه بیقرارانند
 
 
چه بیقرارانند
 
(-)
 
 
گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین
 
 
 
که از تطاول زلفت چه سوگوارانند
 
(-)
 
 
رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط
 
 
رقیب، ای رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط
 
 
رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط
 
 
 
که ساکنان در دوست خاکسارانند
 
 
که ساکنان در دوست خاکسارانند
 
 
خاکسارانند
 
(-)
 
 
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو
 
 
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو
 
 
 
که مستحق کرامت گناهکارانند
 
(-)
 
 
تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من
 
 
 
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند
 
(-)
 
 
نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس
 
 
 
که عندلیب تو از هر طرف هزارانند
 
 
هزارانند
 
(-)
 
 
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن
 
 
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن
 
 
 
مرو به صومعه
 
 
مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند
 
 
مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند
 
(-)
 
 
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
 
 
 
که رستگان کمند تو رستگارانند
 
 
که رستگان کمند تو رستگارانند
 
(-)
 
 
عزیزم کاسه چشمُم سرایت
 
 
 
میون هر دو چشمم جای پایت
 
ازو ترسم که غافل پا نهی باز
 
 
 
نشینه خار مژگونُم به پایت
 
 
نشینه خار مژگونُم به پایت
 
(-)
 
 
بود درد مو و درمونُم از دوست
 
 
بود درد مو و درمونُم از دوست
 
 
 
بود وصل مو و هجرونُم از دوست
 
اگه قصابُم از تن واکِره پوست
 
 
 
جدا هرگز نگرده جونُم از دوست
 
(-)
 
 
تو دوری از برُم دل در برُم نیست
 
 
 
هوای دیگری اندر سرُم نیست
 
به جان دلبرُم کز هر دو عالم
 
 
 
تمنای دگر جز دلبرُم نیست
 
(-)
 
 
غم عشقت بیابون پرورُم کرد
 
 
 
هوای بخت بی بال و پرُم کرد
 
به مو گفتی صبوری کن صبوری
 
 
 
صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد
 
به مو گفتی صبوری کن صبوری
 
 
 
صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد
 
(-)
 
 
دلُم بی وصل تو شادی مبیناد
 
 
 
به غیر از محنت آزادی مبیناد
 
خراب آباد دل بی مقدم تو
 
 
 
الهی هرگز آبادی مبیناد
 
(-)
 
 
مو که سر در بیابونُم شب و روز
 
 
 
سرشک از دیده بورانُم شب و روز
 
نه تب دیرُم نه جاییم میکنه درد
 
 
 
همی دونم که نالونُم شو و روز
 
 
نالونُم شو و روز
 
 
شو و روز
 
(-)
 
 
چرا آزرده حالی ای دل ای دل
 
 
 
مدام اندر خیالی ای دل ای دل
 
برو کنجی نشین شکر خدا کن
 
 
برو کنجی نشین شکر خدا کن
 
 
 
که شاید کامی یابی ای دل ای دل
 
(-)
 
 
مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل
 
 
 
به مو دایم به جنگی ای دل ای دل
 
اگه دستُم رِسه خونت بریزُم
 
 
 
ببینُم تا چه رنگی ای دل ای دل
 
(-)
 
 
به روی دلبری گر مایلستُم
 
 
 
مکن منعُم گرفتار دلستُم
 
به روی دلبری گر مایلستُم
 
 
 
مکن منعُم گرفتار دلستُم
 
خدا را ساربون آهسته میرون
 
 
خدا را ساربون آهسته میران
 
 
 
که مو وامونده این قافلستُم

*: تصویر آرامگاه حافظ در دوره قاجاریه.
+
۱غلام نرگس مست تو تاجدارانندخراب باده لعل تو هوشیارانند
۲تو را صبا و مرا آب دیده شد غمازو گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
۳ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگرکه از یمین و یسارت چه سوگوارانند
۴گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببینکه از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند
۵نصیب ماست بهشت ای خداشناس بروکه مستحق کرامت گناهکارانند
۶نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بسکه عندلیب تو از هر طرف هزارانند
۷تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که منپیاده می‌روم و همرهان سوارانند
۸بیا به میکده و چهره ارغوانی کنمرو به صومعه کان جا سیاه کارانند
۹خلاص حافظ از آن زلف تابدار مبادکه بستگان کمند تو رستگارانند

۱عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایتمیان هردو چشمم جای پایت
۲از آن ترسم که غافل پا نهی تونشنید خار مژگانم بپایت

۱بود درد مو و درمانم از دوستبود وصل مو و هجرانم از دوست
۲اگر قصابم از تن واکره پوستجدا هرگز نگردد جانم از دوست

۱ته دوری از برم دل در برم نیستهوای دیگری اندر سرم نیست
۲بجان دلبرم کز هر دو عالمتمنای دگر جز دلبرم نیست

۱غم عشقت بیابان پرورم کردفراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد
۲بمو واجی صبوری کن صبوریصبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

۱دلم بی وصل ته شادی مبینادزدرد و محنت آزادی مبیناد
۲خراب آباد دل بی مقدم توالهی هرگز آبادی مبیناد

۱ بی ته سر در بیابانم شو و روزسرشک از دیده بارانم شو و روز
۲نه بیمارم که جایم میکری دردهمیدانم که نالانم شو و روز

۱چرا دایم بخوابی ای دل ای دلز غم در اضطرابی ای دل ای دل
۲بوره کنجی نشین شکر خدا کنکه شاید کام یابی ای دل ای دل

۱مگر شیر و پلنگی ای دل ای دلبمو دایم به جنگی ای دل ای دل
۲ اگر دستم فتی خونت بریجمبوینم تا چه رنگی ای دل ای دل

۱بروی دلبری گر مایلستممکن منعم گرفتار دلستم
۲ خدا را ساربان آهسته میرانکه من وامانده‌ی این قافلستم