اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, September 30, 2008

جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی

آواز سه گاه
شعر: عطار
آلبوم: آسمان عشق
 
 
(جمله اول مخالف)
 
 
جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی
 
 
 
دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی
 
 
تا کی
 
(جمله دوم مخالف)
 
 
چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو
 
 
 
بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی
 
 
دل بر سر جان تا کی
 
(جمله سوم مخالف)
 
 
نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی
 
 
 
آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی
 
(مغلوب)
 
 
بشکن به سر زلفت این بند گران از دل
 
 
 
بر پای دل مسکین این بند گران تا کی
 
 
بر پای دل مسکین این بند گران تا کی
 
(پس مخالف+فرود)
 
 
دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند
 
 
 
خون خوردن و خاموشی زین دلشدگان تا کی
 
(مویه)
 
 
گر عاشق دلداری ور سوخته یاری
 
 
 
بی نام و نشان می‌رو زین نام و نشان تا کی
 
 
زین نام و نشان تا کی
 
 
بی نام و نشان می‌رو زین نام و نشان تا کی
 
 
زین نام و نشان تا کی
+
۱جانا ز فراق تو این محنت جان تا کیدل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی
۲چون جان و دلم خون شد در درد فراق توبر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی
۳نامد گه آن آخر کز پرده برون آییآن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی
۴در آرزوی رویت ای آرزوی جانمدل نوحه کنان تا چند، جان نعره‌زنان تا کی
۵بشکن به سر زلفت این بند گران از دلبر پای دل مسکین این بند گران تا کی
۶دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چندخون خوردن و خاموشی زین دلشدگان تا کی
۷ای پیر مناجاتی در میکده رو بنشیندرباز دو عالم را این سود و زیان تا کی
۸اندر حرم معنی از کس نخرند دعویپس خرقه بر آتش نه زین مدعیان تا کی
۹گر طالب دلداری از کون و مکان بگذرهست او ز مکان برتر از کون و مکان تا کی
۱۰گر عاشق دلداری ور سوخته‌ی یاریبی نام و نشان می‌رو زین نام و نشان تا کی
۱۱گفتی به امید تو بارت بکشم از جانپس بارکش ار مردی این بانگ و فغان تا کی
۱۲عطار همی بیند کز بار غم عشقشعمر ابدی یابد عمر گذران تا کی