اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, September 24, 2008

عشق پیری

تصنیف سه گاه
شعر: عماد خراسانی
آهنگ: محمد‌ رضا شجریان*
اجرا: ؟؟
یَره گِه، کار مو و تو دِرِه بالا می‌گیره دِره ذِره ذِره عشقِت تو دلُم جا می‌گیره
روز اول به خودُم گفتُم اییَم مثل بَقی حالا کم کم می‌بینُم کار دِره بالا می‌گیره
                              کار دِره بالا می‌گیره
چَن شبه واز مُدوزُم چشمامه تا صبحه به چُخت یا به یَک سَم بیخودی مات مِمِنَه و را می‌گیرَه
چَن شبه واز مثِ چِل سال پیش از ای، مرغ دلُم تو زمستون بَهَنه سِبزه و صحرا می‌گیرَهُ
                         سِبزه و صحرا می‌گیره
تا سحر جُل مِزِنُم خواب به سُراغُم نِمیَه هی دلُم
  هی دلُم مثل بِچه بَهَنه بیجا می‌گیره
موگومِش هر چی که مرگِت چیه؟ کوفتی نِمِگه عوضِش نق مِزَنه و ذکر خدایا می‌گیره
پیری و معرکه گیری که مِگَن حال مویه دِره کم کم ای کتاب صفحه پِنجاه می‌گیرهُ
                             صفحه پِنجاه می‌گیره
هر کی عاشق مِشَه پنهون مِکِنَه مثل اویَه  
هر کی عاشق مِشَه پنهون مِکِنَه مثل اویَه که سِوار شترِ و پوشتشه دولا می‌گیرهُ
                       پوشتشه دولا می‌گیره
                       پوشتشه دولا می‌گیره

*: در واقع ضربی خوانی است. علاوه بر این اجرای «رو حوضی»، یک اجرا از این تصنیف همراه با تار استاد عبادی در «برنامه موسیقی ایرانی» موجود است. از اینجا دریافت کنید.
+
۱یَره گِه، کار مو و تو دِرِه بالا می‌گیرهذِره ذِره دِره عشقِت تو دلُم جا می‌گیره
۲روز اول به خودُم گفتُم اییَم مثل بَقیحالا کم کم می‌بینُم کار دِره بالا می‌گیره
۳چَن شبه واز مثِ بیس سال پیش از ای، مرغ دلُمتو زمستون بَهَنه سِبزه و صحرا می‌گیره
۴چَن شبه واز می‌دوزُم چشهامه تا صبحه به چُختیا به یک سَم بیخودی مات مِمِنه را می‌گیره
۵تا سحر جُل مِزَنُم خواب به سُراغُم نِمیههی دلُم مثل بَچه بَهَنه بیجا می‌گیره
۶موگومِش هر چی که مرگِت چیه؟ کوفتی نِمِگهعوضِش نق مِزَنه ذکر خدایا می‌گیره
۷پیری و معرکه گیری که مِگَن کار مویهدفتر عمر دِره صفحه پینجاه می‌گیره
۸او که عاشق شده پنهون مِکِنه مثل اویهکه سوار شترِ و پوشتشه دولا می‌گیره
۹کُتا کِردُم دامنار تا بیخ رون مشتی عماددیگه مجنون توی خواب دامن لیلا می‌گیره