اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, September 10, 2008

یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد

آواز همایون
شعر: حافظ
آلبوم: بیداد
 
 
(جمله اول بیداد)
 
 
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
 
 
یاران را چه شد
 
 
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
 
 
 
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
 
(جمله دوم بیداد)
 
 
آب حیوان تیره‌گون شد
 
 
آب حیوان تیره‌گون شد خضر فرخ پی کجاست
 
 
کجاست
 
 
 
خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد
 
(اشاره به عراق+بیات راجع)
 
 
کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
 
 
کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستی
 
 
 
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
 
(عشاق)
 
 
لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست
 
 
لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست
 
 
 
تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
 
 
چه شد
 
 
چه شد
 
(عشاق+قرچه)
 
 
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
 
 
 
مهربانی کی سرآمد شهر یاران را چه شد
 
 
مهربانی کی سرآمد شهر یاران را چه شد
 
(جمله دوم عشاق+فرود به بیداد+شوشتری)
 
 
صد هزاران گل شکفت و
 
 
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
 
 
برنخاست
 
 
 
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
 
 
چه شد
 
 
چه شد
 
 
عندلیبان را چه پیش آمد
 
 
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
 
 
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
 
 
هزاران را چه شد
 
(جمله اول شوشتری)
 
 
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند
 
 
 
کس به میدان در نمی‌آید
 
 
نمی‌آید
 
 
نمی‌آید
 
 
سواران را چه شد
 
 
کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد
 
 
سواران را چه شد
 
(قطعه سوز و گداز)
 
 
(جمله دوم شوشتری)
 
 
زهره سازی خوش نمی‌سازد
 
 
خوش نمی‌سازد
 
 
مگر عودش بسوخت
 
 
 
کس ندارد ذوق مستی
 
 
ذوق مستی میگساران را چه شد
 
 
کس ندارد ذوق مستی
 
 
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
 
(شوشتری+فرود به همایون)
 
 
حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموش
 
 
حافظ
 
 
حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند
 
 
کس نمی‌داند خموش
 
 
خموش
 
 
 
از که می‌پرسی
 
 
از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد
 
 
از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد
+
۱یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شددوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
۲آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاستخون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد
۳کس نمی‌گوید که یاری داشت حق دوستیحق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
۴لعلی از کان مروت برنیامد سال‌هاستتابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
۵شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیارمهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد
۶گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اندکس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد
۷صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاستعندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
۸زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوختکس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
۹حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خموشاز که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد