اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, June 19, 2008

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

آواز همایون
شعر: گزیده دو غزل حافظ
آلبوم: بیداد
 
 
(جمله اول درآمد همایون)
 
 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
 
 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
 
 
 
بر جفای خار هجران
 
 
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
 
(جمله دوم درآمد همایون)
 
 
ای دل ای دل
 
 
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
 
 
منال
 
 
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
 
 
 
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
 
 
تحمل بایدش
 
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
 
 
 
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
 
 
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
 
(جمله اول چکاوک)
 
 
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
 
 
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
 
 
 
کار ملک است آنچه تدبیر و تامل بایدش
 
(جمله دوم چکاوک-اوج چکاوک)
 
 
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
 
 
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
 
 
 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
 
(بیداد)
 
 
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام
 
 
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام
 
 
 
هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
 
(بیات راجع)
 
 
نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید
 
 
نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید
 
 
 
این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
 
(عشاق)
 
 
ساقیا ساقیا
 
 
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند
 
 
تا به چند
 
 
 
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
 
 
تسلسل بایدش
 
(عشاق+فرود به قرچه)
 
 
کیست حافظ
 
 
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود
 
 
 
عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش
 
(قرچه)
 
 
دلم رمیده شد و غافلم من درویش
 
 
 
که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش
 
(قرچه)
 
 
چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم
 
 
 
که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش
 
(رضوی)
 
 
چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم
 
 
 
که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش
 
(حجاز)
 
 
خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات
 
 
خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات
 
 
 
چه‌هاست در سر این قطره محال اندیش
 
(جامه‌دران)
 
 
بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را
 
 
 
که موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش
 
(جمله اول بیات کرد)
 
 
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد
 
 
 
گَرَم به تجربه دستی نهند بر دل ریش
 
(جمله دوم بیات کرد)
 
 
به کوی میکده گریان و سرفکنده روم
 
 
به کوی میکده گریان و سرفکنده روم
 
 
 
چرا که شرم همی‌آیدم ز حاصل خویش
 
(ابوعطا+فرود به عشاق)
 
 
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
 
 
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
 
 
 
نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش
 
(شوشتری+فرود به همایون)
 
 
بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ
 
 
بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ
 
 
 
خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش
+
۱باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدشبر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
۲ای دل اندربند زلفش از پریشانی منالمرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
۳رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کارکار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
۴تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریستراهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
۵با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرامهر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
۶نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشیداین دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
۷ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چنددور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
۸کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رودعاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

۱دلم رمیده شد و غافلم من درویشکه آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش
۲چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزمکه دل به دست کمان ابروییست کافرکیش
۳خیال حوصله بحر می‌پزد هیهاتچه‌هاست در سر این قطره محال اندیش
۴بنازم آن مژه شوخ عافیت کش راکه موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش
۵ز آستین طبیبان هزار خون بچکدگرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش
۶به کوی میکده گریان و سرفکنده رومچرا که شرم همی‌آیدم ز حاصل خویش
۷نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندرنزاع بر سر دنیی دون مکن درویش
۸بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظخزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش