اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, June 01, 2008

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست

آواز بیات ترک
شعر: سعدی
آلبوم: دل مجنون
 
 
(جمله اول درآمد بیات ترک)
 
 
ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست
 
 
ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست
 
 
 
با ما مگو بجز سخن دلنشان دوست
 
(جمله دوم درآمد بیات ترک)
 
 
حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود
 
 
 
یا از دهان آن که شنید از دهان دوست
 
(گشایش)
 
 
ای یار آشنا
 
 
ای یار آشنا علم کاروان کجاست
 
 
کجاست
 
 
 
تا سر نهیم
 
 
تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست
 
(ابوَل)
 
 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت
 
 
 
دستم نمی‌رسد که بگیرم که عنان دوست
 
 
دستم نمی‌رسد
 
 
نمی‌رسد که بگیرم که عنان دوست
 
(فیلی)
 
 
رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید
 
 
 
رحمت کند
 
رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید
 
 
 
رحمت کند مگر دل نامهربان دوست
 
(دلکش)
 
 
گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد
 
 
 
تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست
 
(قرچه)
 
 
بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در
 
 
 
الا شهید عشق
 
بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در
 
 
 
الا شهید عشق به تیر از کمان دوست
 
(قرچه+رضوی+فرود به دلکش+بازگشت به بیات ترک)
 
 
دردا و حسرتا
 
 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت
 
 
 
دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد
 
 
بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد
 
 
 
وان کیست در جهان
 
 
وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست

  کنسرت دل مجنون
+
۱ ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست
۲ حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست
۳ ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست
۴ گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست
۵ دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست
۶ رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل نامهربان دوست
۷ گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست
۸ گر آستین دوست بیفتد به دست من چندان که زنده‌ام سر من و آستان دوست
۹ بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق به تیر از کمان دوست
۱۰ بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست