اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, May 25, 2008

تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی

آواز افشاری
شعر: سعدی
آلبوم: غوغای عشقبازان
 
 
(-)
 
 
تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی
 
 
 
تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی
 
(-)
 
 
صد نعره همی آیدم از هر بن مویی
 
 
 
خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی
 
 
خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی
 
(-)
 
 
بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان
 
 
بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان
 
 
 
تا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی
 
(-)
 
 
خود کشته ابروی توام من به حقیقت
 
 
 
گر کشتنیم باز بفرمای به ابروی
 
 
گر کشتنیم باز بفرمای به ابروی
 
(-)
 
 
بیرون نشود عشق توام تا ابد از دل
 
 
 
کاندر ازلم حرز تو بستند به بازوی
 
(-)
 
 
آنان که به گیسو دل عشاق ربودند
 
 
 
از دست تو در پای فتادند چو گیسوی
 
 
از دست تو در پای فتادند، فتادند چو گیسوی
 
(-)
 
 
تا عشق سرآشوب تو همزانوی ما شد
 
 
تا عشق سرآشوب تو همزانوی ما شد
 
 
 
سر برنگرفتم، بر نگرفتم به وفای تو ز زانوی
 
 
سر برنگرفتم به وفای تو ز زانوی
 
(-)
 
 
خود کشته ابروی توام من به حقیقت
 
 
 
گر کشتنیم باز بفرمای به ابروی
 
(-)
 
 
من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابم
 
 
 
بدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایابم
 
(-)
 
 
تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقیست
 
 
 
و گر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم
 
(-)
 
 
نگفتی بیوفا یارا که دلداری کنی ما را
 
 
 
مرا گر دست می‌گیری بیا کز سر گذشت آبم
 
(-)
 
 
سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم
 
 
 
دگر ره پای می‌بندم وفای عهد اصحابم
 
 
دگر ره پای می‌بندم وفای عهد اصحابم
+
۱تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سویتا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی
۲صد نعره همی‌آیدم از هر بن موییخود در دل سنگین تو نگرفت سر موی
۳بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جانتا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی
۴سرگشته چو چوگانم و در پای سمندتمی‌افتم و می‌گردم چون گوی به پهلوی
۵خود کشته ابروی توام من به حقیقتگر کشتنیم بازبفرمای به ابروی
۶آنان که به گیسو دل عشاق ربودنداز دست تو در پای فتادند چو گیسوی
۷تا عشق سرآشوب تو همزانوی ما شدسر برنگرفتم به وفای تو ز زانوی
۸بیرون نشود عشق توام تا ابد از دلکاندر ازلم حرز تو بستند به بازوی
۹عشق از دل سعدی به ملامت نتوان بردگر رنگ توان برد به آب از رخ هندوی

۱من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابمبدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایابم
۲تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقیو گر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم
۳بیا ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانهکه گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابم
۴مرا روی تو محرابست در شهر مسلمانانو گر جنگ مغل باشد نگردانی ز محرابم
۵مرا از دنیی و عقبی همینم بود و دیگر نهکه پیش از رفتن از دنیا دمی با دوست دریابم
۶سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالمدگر ره پای می‌بندد وفای عهد اصحابم
۷نگفتی بی‌وفا یارا که دلداری کنی ما راالا ار دست می‌گیری بیا کز سر گذشت آبم
۸زمستانست و بی برگی بیا ای باد نوروزمبیابانست و تاریکی بیا ای قرص مهتابم
۹حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرددری دیگر نمی‌دانم مکن محروم از این بابم