اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, May 16, 2008

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آواز سه گاه
شعر: حافظ
آلبوم: انتظار دل
 
 
(درآمد سه گاه)
 
 
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
 
 
 
آیا بود
 
 
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
 
(درآمد سه گاه)
 
 
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
 
 
 
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
 
 
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
 
(زابل)
 
 
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است
 
 
 
آن به که کار خود به عنایت رها کنند
 
 
آن به که کار خود به عنایت رها کنند
 
(زابل)
 
 
معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد
 
 
 
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند
 
(مویه)
 
 
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
 
 
 
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
 
 
تا آن زمان
 
 
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
 
(مخالف)
 
 
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
 
 
 
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
 
(مخالف)
 
 
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
 
 
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
 
 
 
ترسم برادران غیورش قبا کنند
 
(مخالف با اشاره به مغلوب)
 
 
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
 
 
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
 
 
 
صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند
 
(شکسته مویه+جامه دران+بازگشت به درآمد)
 
 
بگذر به کوی میکده تا زمره حضور
 
 
 
اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند
+
۱آنان که خاک را به نظر کیمیا کنندآیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
۲دردم نهفته به ز طبیبان مدعیباشد که از خزانه غیبم دوا کنند
۳معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشدهر کس حکایتی به تصور چرا کنند
۴چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیستآن به که کار خود به عنایت رها کنند
۵بی معرفت مباش که در من یزید عشقاهل نظر معامله با آشنا کنند
۶حالی درون پرده بسی فتنه می‌رودتا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
۷گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدارصاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
۸می خور که صد گناه ز اغیار در حجاببهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
۹پیراهنی که آید از او بوی یوسفمترسم برادران غیورش قبا کنند
۱۰بگذر به کوی میکده تا زمره حضوراوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند
۱۱پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمانخیر نهان برای رضای خدا کنند
۱۲حافظ دوام وصل میسر نمی‌شودشاهان کم التفات به حال گدا کنند