اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, April 24, 2008

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

آواز بیات ترک
شعر: حافظ
اجرا: ۱۱ اسفند ۱۳۵۷
 
 
(-)
 
 
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
 
 
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
 
 
 
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
 
(-)
 
 
آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
 
 
 
عاقبت
 
 
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
 
(-)
 
 
شکر ایزد
 
 
شکر ایزد که به اقبال کُلَه گوشه گل
 
 
 
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
 
(-)
 
 
صبح امید که بُد معتکف پرده غیب
 
 
صبح امید که بُد معتکف پرده غیب
 
 
 
گو برون آی که کار شب تار آخر شد
 
(-)
 
 
آن پریشانی شبهای دراز و غم دل
 
 
آن پریشانی دلهای
 
 
آن پریشانی شبهای دراز و غم دل
 
 
 
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد
 
(-)
 
 
آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
 
 
 
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
 
(-)
 
 
ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد
 
 
 
که به تدبیر تو
 
 
که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
 
(-)
 
 
در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را
 
 
در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را
 
 
 
شکر
 
 
شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد
 
 
آخر شد
+
۱روز هجران و شب فرقت یار آخر شدزدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
۲آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمودعاقبت در قدم باد بهار آخر شد
۳شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گلنخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
۴صبح امید که بد معتکف پرده غیبگو برون آی که کار شب تار آخر شد
۵آن پریشانی شب‌های دراز و غم دلهمه در سایه گیسوی نگار آخر شد
۶باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوزقصه غصه که در دولت یار آخر شد
۷ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی بادکه به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
۸در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ راشکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد