اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, April 13, 2008

آتش عشق تو در جان خوشتر است

آواز نوا*
شعر: عطار
آلبوم: دود عود
 
 
(نهفت)
 
 
آتش عشق تو در جان خوشتر است
 
 
 
جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای
 
 
 
تا قیامت مست و حیران خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
آتش عشق تو در جان خوشتر است
 
 
 
جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای
 
 
 
تا قیامت مست و حیران خوشتر است
 
 
تا قیامت مست و حیران خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
تا تو پیدا آمدی پنهان شدم
 
 
تا تو پیدا آمدی پنهان شدم
 
 
 
زانکه با معشوق پنهان خوشتر است
 
 
زانکه با معشوق پنهان خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
درد عشق تو که جان می‌سوزدم
 
 
 
گر همه زهر است از جان خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
درد بر من ریز و درمانم مکن
 
 
 
زانکه درد تو ز درمان خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
می‌نسازی تا نمی‌سوزی مرا
 
 
 
سوختن در عشق تو زان خوشتر است
 
(نهفت)
 
 
چون وصالت هیچ کس را روی نیست
 
 
 
روی در دیوار هجران خوشتر است
 
(گردانیه)
 
 
خشکسال وصل تو بینم مدام
 
 
 
لاجرم در دیده طوفان خوشتر است
 
 
لاجرم در دیده طوفان خوشتر است
 
 
لاجرم در دیده طوفان خوشتر است
 
 
خوشتر است
 
(رهاب + فرود)
 
 
همچو شمعی در فراقت هر شبی
 
 
 
تا سحر عطار گریان خوشتر است
 
 
تا سحر عطار گریان خوشتر است

*: شاید بتوان نام «آواز مثنوی نهفت» به آن داد.
+
۱آتش عشق تو در جان خوشتر استجان ز عشقت آتش‌افشان خوشتر است
۲هر که خورد از جام عشقت قطره‌ایتا قیامت مست و حیران خوشتر است
۳تا تو پیدا آمدی پنهان شدمزانکه با معشوق پنهان خوشتر است
۴درد عشق تو که جان می‌سوزدمگر همه زهر است از جان خوشتر است
۵درد بر من ریز و درمانم مکنزانکه درد تو ز درمان خوشتر است
۶می‌نسازی تا نمی‌سوزی مراسوختن در عشق تو زان خوشتر است
۷چون وصالت هیچکس را روی نیستروی در دیوار هجران خوشتر است
۸خشک سال وصل تو بینم مداملاجرم در دیده طوفان خوشتر است
۹همچو شمعی در فراقت هر شبیتا سحر عطار گریان خوشتر است