اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, April 12, 2008

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی

آواز ماهور
شعر: سعدی
آلبوم: سرو چمان
 
 
(درآمد)
 
 
نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی
 
 
 
که به دوستان یکدل سر دست برفشانی
 
 
که به دوستان یکدل سر دست برفشانی
 
(گشایش)
 
 
نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی
 
 
 
که به دوستان یکدل سر دست برفشانی
 
(داد)
 
 
دلم از تو چون نرنجد که به وهم در نگنجد
 
 
 
که جواب تلخ گویی تو بدین شکر دهانی
 
 
که جواب تلخ گویی تو بدین شکر دهانی
 
(اشاره به حصار + داد)
 
 
نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو
 
 
نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو
 
 
 
که به تشنگی بمردم
 
 
که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی
 
 
که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی
 
(خاوران + اشاره به عراق)
 
 
عجبت نیاید از من سخنان سوزناکم
 
 
 
عجبست اگر نسوزم چو بر آتشم نشانی
 
 
عجبست اگر نسوزم
 
 
اگر نسوزم چو بر آتشم نشانی
 
(تصنیف ماهور، سرو چمان)
 
 
از اینجا می‌توانید جزییات بیشتری پیدا کنید.
 
 
(جمله اول حصار)
 
 
نه خلاف عهد کردم که حدیث، جز تو گفتم
 
 
نه خلاف عهد کردم که حدیث، جز تو گفتم
 
 
 
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
 
(جمله دوم حصار)
 
 
دل عارفان ربودند و قرار پارسایان
 
 
دل عارفان ربودند و قرار پارسایان
 
 
 
همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی
 
 
همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی
 
(نیشابورک)
 
 
مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم
 
 
 
خبرش بگو که جانم بدهم به مژدگانی
 
(نیشابورک)
 
 
مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم
 
 
 
خبرش بگو که جان بدهم به مژدگانی
 
(گردانیه)
 
 
مده ای رفیق پندم که به کار در نبندم
 
 
 
تو میان ما ندانی که چه می‌رود نهانی
 
(عراق + گردانیه)
 
 
مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم
 
 
مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم
 
 
 
خبرش بگو که جانم بدهم به مژدگانی
 
 
خبرش بگو که جانم بدهم به مژدگانی
 
(گردانیه + فرود)
 
 
دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد
 
 
 
نه به وصل می‌رسانی نه به قتل می‌رهانی
 
دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد
 
 
 
نه به وصل می‌رسانی نه به قتل می‌رهانی
+
۱نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانیکه به دوستان یک دل سر دست برفشانی
۲دلم از تو چون برنجد که به وهم درنگنجدکه جواب تلخ گویی تو بدین شکردهانی
۳نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنوکه به تشنگی بمردم بر آب زندگانی
۴غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویمتو به صورتم نگه کن که سرایرم بدانی
۵عجبت نیاید از من سخنان سوزناکمعجبست اگر بسوزم چو بر آتشم نشانی
۶دل عارفان ببردند و قرار پارسایانهمه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی
۷نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتمهمه بر سر زبانند و تو در میان جانی
۸اگرت به هر که دنیا بدهند حیف باشدو گرت به هر چه عقبی بخرند رایگانی
۹تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیریعوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی
۱۰نه عجب کمال حسنت که به صد زبان بگویمکه هنوز پیش ذکرت خجلم ز بی زبانی
۱۱مده ای رفیق پندم که نظر بر او فکندمتو میان ما ندانی که چه می‌رود نهانی
۱۲مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرمخبرش بگو که جانت بدهم به مژدگانی
۱۳بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنوناگر این قمر ببینی دگر آن سمر نخوانی
۱۴دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شدنه به وصل می‌رسانی نه به قتل می‌رهانی