اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, March 04, 2008

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

آواز راست پنجگاه
شعر: حافظ، بابا طاهر
آلبوم: چشمه نوش
 
 
(جمله اول راست)
 
 
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
 
 
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
 
 
 
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
 
(جمله دوم راست)
 
 
ناظر روی تو صاحبنظرانند آری
 
 
ناظر روی تو صاحبنظرانند آری
 
 
 
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
 
(روح افزا)
 
 
اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
 
 
 
خجل از کرده خود پرده‌دری نیست که نیست
 
 
خجل از کرده خود پرده‌دری نیست که نیست
 
(نغمه + پروانه)
 
 
از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش
 
 
 
غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست
 
(جمله دوم نغمه)
 
 
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی
 
 
ز نسیمش گردی
 
 
 
سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست
 
(بوسلیک + سپهر)
 
 
تا دم از شام سر زلف سیاهت نزنند
 
 
تا دم از شام سر زلف سیاهت نزنند
 
 
 
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست
 
(سلمک)
 
 
من از این طالع سرگشته به رنجم
 
 
من از این طالع سرگشته به رنجم ور نی
 
 
 
بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست
 
(دشتستانی)
 
 
دلی دیرُم که بهبودش نِمی‌بو
 
 
 
نصیحت می‌کِرُم سودش نِمی‌بو
 
(دشتستانی)
 
 
به بادش می‌دهُم نش می‌بره باد
 
 
 
در آتش می‌نهُم دودش نمی‌بو
 
(دشتستانی)
 
 
اَلاله‌ی روزگارانُم تِه‌ای یار
 
 
 
بنفشه روزگارونُم تِه‌ای یار
 
(دشتستانی + بازگشت به راست پنجگاه از طریق پروانه)
 
 
بنفشه جو کنارونُم تِه‌ای یار
 
 
 
امید روزگارونُم تِه‌ای یار
 
(عراق)
 
 
شیر در بادیه عشق تو روباه شود
 
 
 
آه از این راه
 
 
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
 
(نوعی درآمد نوا)
 
 
من از این طالع سرگشته به رنجم ور نی
 
 
 
بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست
 
(گردانیه)
 
 
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی
 
 
ز نسیمش گردی
 
 
 
سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست
 
(رُهاب)
 
 
ناظر روی تو صاحبنظرانند آری
 
 
 
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
 
(تصنیف نوا، میخانه)
 
 
از اینجا می‌توانید جزییات بیشتری پیدا کنید.
 
 
(نهفت + فرود به نوا)
 
 
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
 
 
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
 
 
 
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
 
 
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
 
(نهفت + بازگشت به راست پنجگاه)
 
 
آب چشمم که بر او منت خاک در توست
 
 
آب چشمم که بر او منت خاک در توست
 
 
 
زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
 
 
زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
 
(اصفهان + جامه‌دران + سپهر)
 
 
تا دم از شام سر زلف سیاهت نزنند
 
 
 
با صبا گفت و شُنودم سحری نیست که نیست
 
(جامه‌دران)
 
 
از وجودم قدری نام و نشان هست که هست
 
 
از وجودم قدری نام و نشان هست که هست
 
 
 
ور نه از ضعف در آنجا اثری نیست که نیست
 
(بیات راجع + جامه‌دران + فرود به اصفهان)
 
 
آب چشمم که بر او منت خاک در توست
 
 
 
زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
 
(فرود به اصفهان)
 
 
غیر این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
 
 
 
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست
 
(تصنیف اصفهان، سرخوشان)
 
 
از اینجا می‌توانید جزییات بیشتری پیدا کنید.
 
+
۱روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیستمنت خاک درت بر بصری نیست که نیست
۲ناظر روی تو صاحب نظرانند آریسر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
۳اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجبخجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست
۴تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردیسیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست
۵تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنندبا صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست
۶من از این طالع شوریده برنجم ور نیبهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست
۷از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوشغرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست
۸مصلحت نیست که از پرده برون افتد رازور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
۹شیر در بادیه عشق تو روباه شودآه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
۱۰آب چشمم که بر او منت خاک در توستزیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
۱۱از وجودم قدری نام و نشان هست که هستور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست
۱۲غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود استدر سراپای وجودت هنری نیست که نیست

۱دلی دیرم که بهبودش نمی‌بوسخنها میکرم سودش نمی‌بو
۲ببادش میدهم نش میبرد باددر آتش می‌نهم دودش نمی‌بو

۱الاله کوهسارانم تویی یاربنوشه جو کنارانم تویی یار
۲الاله کوهساران هفته‌ای بیامید روزگارانم تویی یار