اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, February 26, 2008

دلا از دست تنهایی به جونم

آواز دشتستانی
شعر: دوبیتیهای باباطاهر
آلبوم: آستان جانان
 
 
(درآمد شور)
 
 
دلا از دست تنهایی به جونُم
 
 
دلا از دست تنهایی به جونُم
 
 
 
ز آه و ناله و خود در فغونُُم
 
شُبان تار از درد جدایی
 
 
 
کِرِه فریاد مغز استخونُم
 
(دشتستانی)
 
 
عزیزون از غم و درد جدایی
 
 
 
به چشمونُم نمونده روشنایی
 
گرفتارُم به دام غربت و درد
 
 
 
نه یار و همدمی نه آشنایی
 
 
نه یار و همدمی نه آشنایی
 
(دشتستانی)
 
 
فلک کی بشنُوِه آه و فغونُم
 
 
فلک کی بشنُوِه آه و فغونُم
 
 
 
به هر گردش زنه آتش به جونُم
 
یک عمری بگذرونُم با غم و درد
 
 
«خدا» با غم و درد
 
 
 
به کام دل نگرده آسمونُم
 
(دشتستانی)
 
 
نمی‌دونُم دلُم دیوونه کیست
 
 
نمی‌دونُم دلُم دیوونه کیست
 
 
 
اسیر نرگس مستونه کیست
 
نمی‌دونُم دل سرگشته مو
 
 
 
کجا می‌گردد و در خونه کیست
 
(قوچانی)
 
 
نصیب کس نبی درد دل مو
 
 
 
که بسیاره غم بی حاصل مو
 
کسی بو از غم و دردُم خبردار
 
 
 
که داره مشکلی چون مشکل مو
 
(قوچانی)
 
 
دلی دیرُم که بهبودش نمی‌بو
 
 
 
نصیحت می‌کِرُم سودش نمی‌بو
 
به بادش می‌دهُم نِش می‌بره باد
 
 
نِش می‌بره باد
 
 
 
بر آتش می‌نهُم دودش نمی‌بو
 
(سارنگی)
 
 
بود درد مو و درمونُم از دوست
 
 
بود درد مو و درمونُم از دوست
 
 
 
بود وصل مو و هجرونُم از دوست
 
اگه قصابُم از تن واکِرِه پوست
 
 
واکِرِه پوست
 
 
 
جدا هرگز نگرده جونُم از دوست
 
(خسرو و شیرین)
 
 
مو آن آزرده‌ی
 
 
مو آن آزرده‌ی بی خانمونُم
 
 
 
مو آن محنت نصیب سخت جونُم
 
مو آن سرگشته خارُم در بیابون
 
 
 
که هر بادی وزه پیشش دِوونُم
 
(دشتستانی)
 
 
به صحرا بنگرُم صحرا ته وینُم
 
 
 
به دریا بنگرُم دریا ته وینُم
 
به هر جا بنگرُم کوه و در و دشت
 
 
در و دشت
 
 
 
نشان از قامت رعنا ته وینُم
 
(غم انگیز)
 
 
مو که افسرده حالم چون ننالُم
 
 
چون ننالُم
 
 
 
شکسته پر و بالُم چون ننالُم
 
 
چون ننالُم
 
همه گویند فُلانی ناله کم کن
 
 
ناله کم کن
 
 
ناله کم کن
 
 
 
ته آیی در خیالُم چون ننالُم
 
 
چون ننالُم
 
(دیلمان)
 
 
به آهی گنبد خضرا بسوجُم
 
 
 
فلک را جمله سر تا پا بسوجُم
 
بسوجُم ار نه کارُم را بساجی
 
 
 
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم
 
بسوجُم ار نه کارُم را بساجی
 
 
 
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم
 
(دشتستانی + فرود به شور)
 
 
غم عشقت
 
 
غم عشقت بیابون پرورُم کرد
 
 
 
هوای بخت بی بال و پرُم کرد
 
به مو گفتی صبوری کن صبوری
 
 
 
صبوری طُرفه خاکی بر سرُم کرد

*: مینیاتور «عزلت» اثر استاد فرشچیان
+
۱دلا از دست تنهایی بجانمز آه و ناله‌ی خود در فغانم
۲شبان تار از درد جداییکند فریاد مغز استخوانم

۱عزیزون از غم و درد جداییبه چشمونم نمانده روشنایی
۲گرفتارم بدام غربت و دردنه یار و همدمی نه آشنایی

۱فلک کی بشنود آه و فغانمبهر گردش زند آتش بجانم
۲یک عمری بگذرانم با غم و دردبکام دل نگردد آسمانم

۱نمیدانم دلم دیوانه‌ی کیستکجا آواره و در خانه‌ی کیست
۲نمیدونم دل سر گشته‌ی مواسیر نرگس مستانه‌ی کیست

۱نصیب کس مبو درد دل موکه بسیاره غم بی‌حاصل مو
۲کسی بو از غم و دردم خبردارکه دارد مشکلی چون مشکل مو

۱دلی دیرم که بهبودش نمی‌بوسخنها میکرم سودش نمی‌بو
۲ببادش میدهم نش میبرد باددر آتش می‌نهم دودش نمی‌بو

۱بود درد مو و درمانم از دوستبود وصل مو و هجرانم از دوست
۲اگر قصابم از تن واکره پوستجدا هرگز نگردد جانم از دوست

۱مو آن دلداده‌ی بی خانمانممو آن محنت نصیب سخت جانم
۲مو آن سرگشته خارم در بیابانکه چون بادی وزد هر سو دوانم

۱مو که آشفته حالم چون ننالمشکسته پر و بالم چون ننالم
۲همه گویند فلانی چند نالیتو آیی در خیالم چون ننالم

۱به آهی گنبد خضرا بسوجمفلک را جمله سر تا پا بسوجم
۲بسوجم ار نه کارم را بساجیچه فرمائی بساجی یا بسوجم

۱غم عشقت بیابان پرورم کردفراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد
۲بمو واجی صبوری کن صبوریصبوری طرفه خاکی بر سرم کرد