اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, February 22, 2008

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

آواز ماهور
شعر: گزیده دو غزل حافظ و یک دوبیتی از باباطاهر
اجرا: کنسرت سرو چمان در سوییس
 
 
(درآمد ماهور)
 
 
خوش است خلوت
 
 
خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
 
 
خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
 
 
 
نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
 
(گشایش)
 
 
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
 
 
 
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
 
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
 
 
 
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
 
(حصار)
 
 
روا مدار خدایا که در حریم وصال
 
 
روا مدار خدایا که در حریم وصال
 
 
 
رقیب محرم و
 
 
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد
 
 
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد
 
(خاوران)
 
 
همای گو مفکن سایه شرف هرگز
 
 
 
بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد
 
(تحریر بسته نگار)
 
 
(خاوران)
 
 
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
 
 
 
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
 
 
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
 
(تصنیف ماهور، سرو چمان)
 
 
از اینجا می‌توانید جزییات بیشتری پیدا کنید.
 
 
(شکسته فراز اول)
 
 
همای گو مفکن سایه شرف هرگز
 
 
 
بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد
 
(شکسته فراز دوم)
 
 
بیان شوق
 
 
بیان شوق چه حاجت که حال آتش دل
 
 
بیان شوق چه حاجت که حال آتش دل
 
 
 
توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد
 
(جامه‌دران)
 
 
هوای کوی تو
 
 
هوای کوی تو از سر نمی‌رود ما را
 
 
هوای کوی تو از سر نمی‌رود ما را
 
 
 
غریب را دل سرگشته با وطن باشد
 
(قطعه ضربی، دل حزین)
 
 
کی شعر تر انگیزد، کی شعر تر انگیزد
 
 
 
خاطر که حزین باشد، خاطر که حزین باشد
 
کی شعر تر انگیزد، کی شعر تر انگیزد
 
 
 
خاطر که حزین باشد، خاطر که حزین باشد
 
یک نکته از این معنی، یک نکته از این معنی
 
 
 
گفتیم و همین باشد، گفتیم و همین باشد
 
از لعل تو گر یابم، از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
 
 
 
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
 
جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند
 
 
جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند
 
 
 
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، اوضاع چنین باشد
 
در کار گلاب و گل، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
 
 
 
کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
 
 
کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
 
(درآمد افشاری)
 
 
ای که مهجوری عشاق روا می‌داری
 
 
ای که مهجوری عشاق روا می‌داری
 
 
 
بندگان را ز بر خویش جدا می‌داری
 
(درآمد افشاری)
 
 
تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب
 
 
 
به امیدی که در این ره به خدا می‌داری
 
(جامه‌دران)
 
 
دل ربودی و بحل کردمت ای جان
 
 
 
لیکن به از این دار نگاهش که مرا می‌داری
 
(جامه‌دران)
 
 
تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب
 
 
 
به امیدی که در این ره به خدا می‌داری
 
(عراق فراز اول)
 
 
ساغر ما که حریفان دگر می‌نوشند
 
 
 
ما تحمل نکنیم ار تو روا می‌داری
 
(عراق فراز دوم)
 
 
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
 
 
 
عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
 
(عراق فراز سوم)
 
 
تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم
 
 
تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم
 
 
 
از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری
 
(قرایی)
 
 
غمُم بی‌حد
 
 
غمُم بی‌حد و دردُم بیشماره
 
 
غمُم بی‌حد، دردُم بیشماره
 
 
 
فغون کین چاره و درمون نداره
 
(پس‌حصار + فرود در ماهور)
 
 
خداوندا نِدونه ناصح مو
 
 
نِدونه ناصح مو
 
 
 
که فریاد دلم بی اختیاره
 
 
بی اختیاره
 
(تصنیف ماهور، بی‌همزبان)
 
 
از اینجا می‌توانید جزییات بیشتری پیدا کنید.
 
+
۱خوش است خلوت اگر یار یار من باشدنه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
۲من آن نگین سلیمان به هیچ نستانمکه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
۳روا مدار خدایا که در حریم وصالرقیب محرم و حرمان نصیب من باشد
۴همای گو مفکن سایه شرف هرگزدر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد
۵بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دلتوان شناخت ز سوزی که در سخن باشد
۶هوای کوی تو از سر نمی‌رود آریغریب را دل سرگشته با وطن باشد
۷به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظچو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

۱کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشدیک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
۲از لعل تو گر یابم انگشتری زنهارصد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
۳غمناک نباید بود از طعن حسود ای دلشاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
۴هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیزنقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
۵جام می و خون دل هر یک به کسی دادنددر دایره قسمت اوضاع چنین باشد
۶در کار گلاب و گل حکم ازلی این بودکاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
۷آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطرکاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

۱ای که مهجوری عشاق روا می‌داریعاشقان را ز بر خویش جدا می‌داری
۲تشنه بادیه را هم به زلالی دریاببه امیدی که در این ره به خدا می‌داری
۳دل ببردی و بحل کردمت ای جان لیکنبه از این دار نگاهش که مرا می‌داری
۴ساغر ما که حریفان دگر می‌نوشندما تحمل نکنیم ار تو روا می‌داری
۵ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توستعرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
۶تو به تقصیر خود افتادی از این در محروماز که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری
۷حافظ از پادشهان پایه به خدمت طلبندسعی نابرده چه امید عطا می‌داری

۱غمم بیحد و دردم بی شمارهفغان کاین درد مو درمان نداره
۲خداوندا ندونه ناصح موکه فریاد دلم بی‌اختیاره