اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, February 18, 2008

خلوت گزیده

آواز شور
شعر: حافظ
آلبوم: خلوت گزیده
 
 
(درآمد)
 
 
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
 
 
 
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
 
(تحریر عاشق‌کش)
 
 
(سلمک)
 
 
جانا
 
 
جانا به حاجتی که تو را هست با خدا
 
 
 
آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است
 
(تحریر شهناز)
 
 
(قرچه)
 
 
ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست
 
 
 
درحضرت کریم تمنا چه حاجت است
 
(رضوی)
 
 
محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست
 
 
 
چون رخت از آن تست به یغما چه حاجت است
 
(حسینی)
 
 
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
 
 
 
اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است
 
(بزرگ)
 
 
ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
 
 
 
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است
 
(سلمک فرود)
 
 
آن شد که بار منت ملاح بردمی
 
 
 
گوهر چو دست داد
 
 
گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است
+
۱خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت استچون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
۲جانا به حاجتی که تو را هست با خداکخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است
۳ای پادشاه حسن خدا را بسوختیمآخر سال کن که گدا را چه حاجت است
۴ارباب حاجتیم و زبان سال نیستدر حضرت کریم تمنا چه حاجت است
۵محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماستچون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است
۶جام جهان نماست ضمیر منیر دوستاظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است
۷آن شد که بار منت ملاح بردمیگوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است
۸ای مدعی برو که مرا با تو کار نیستاحباب حاضرند به اعدا چه حاجت است
۹ای عاشق گدا چو لب روح بخش یارمی‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است
۱۰حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شودبا مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است