اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, February 14, 2008

مرغ حق

تصنیف همایون
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: علی تجویدی
اجرا: کنسرت چهلستون
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد به ما صفای عالم دگری بخشد
برآور ای نشان حق، ز دل آوایی مگر که بر دعای ما اثری بخشد
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد به ما صفای عالم دگری بخشد
برآور ای نشان حق، ز دل آوایی مگر که بر دعای ما اثری بخشد
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
چو من در این سکوت شب تویی ز شب نخفتگان
که حق عیان نمی‌شود به چشم خواب رفتگان
چو من در این سکوت شب تویی ز شب نخفتگان
که حق عیان نمی‌شود به چشم خواب رفتگان
مگر به همنواییم دهی ز خود رهاییم
بخوان در این سکوت شب به درگه خداییم
مگر به همنواییم دهی ز خود رهاییم
بخوان در این سکوت شب به درگه خداییم
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
با نام حق آتشها در جانم افکندی از جان مگو آتش در ایمانم افکندی
ای آسمان چون سوز آوازم بشنیدی خورشید و مه رقصان در دامانم افکندی
با نام حق آتشها در جانم افکندی از جان مگو آتش در ایمانم افکندی
ای آسمان چون سوز آوازم بشنیدی خورشید و مه رقصان در دامانم افکندی
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد به ما صفای عالم دگری بخشد
برآور ای نشان حق، ز دل آوایی مگر که بر دعای ما اثری بخشد
  مگر که بر دعای ما اثری بخشد
                           اثری بخشد
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان
بخوان، خدای را بخوان گره‌گشای را بخوان

  اجرای چهلستون با ارکستر ملی