اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, February 11, 2008

آذرستون

آواز شوشتری و دشتستانی
شعر: غزل منسوب به مولوی، دوبیتیها از باباطاهر
آلبوم: آذرستون
 
 
(-)
 
 
ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
 
 
ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
 
 
 
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم
 
(-)
 
 
بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم
 
 
 
بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم
 
(-)
 
 
زهدی نه نه
 
 
زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم
 
 
 
وجدی نه،نه، که در گرد خرابات برآییم
 
(-)
 
 
نه اهل صلاحیم
 
 
نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم
 
 
 
اینجا نه
 
 
اینجا نه و آنجا نه، چه گوییم و کجاییم
 
(-)
 
 
حلاج‌وشانیم که از دار نترسیم
 
 
حلاج‌وشانیم که از دار نترسیم
 
 
 
مجنون‌صفتانیم که در عشق، خداییم
 
(-)
 
 
ترسیدن ما چونکه هم از بیم بلا بود
 
 
 
اکنون، ز چه ترسیم که در عین بلاییم
 
(-)
 
 
ما را به تو سرّیست که کس محرم آن نیست
 
 
 
گر سر برود سرّ تو با کس نگشاییم
 
(-)
 
 
ما را، نه غم دوزخ و، نه حرص بهشت است
 
 
ما را، نه غم دوزخ و، نه حرص بهشت است
 
 
 
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم
 
(-)
 
 
گلستون
 
 
گلستون جای تو ای نازنینُم
 
 
 
مو در گُلخَن، به خاکستر نشینُم
 
چه در گلشن، چه در گلخن چه صحرا
 
 
 
چو دیده واکِرُم جز تو نوینُم
 
(-)
 
 
ز عشقت آتشی در بوته دیرُم
 
 
 
در اون آتش دل و جان سوته دیرُم
 
ز عشقت آتشی در بوته دیرُم
 
 
 
در اون آتش دل و جان سوته دیرُم
 
سگِت گر پا نِهَه بر چشمُم ای دوست
 
 
 
به مژگون خاک راهِش روته دیرُم
 
(-)
 
 
هزاران غم به دل اندوته دیرُم
 
 
هزاران غم به دل اندوته دیرُم
 
 
 
به سینه آتشی افروته دیرُم
 
به یک آه سحرگاه از دل تنگ
 
 
 
هزاران مدعی را سوته دیرُم
 
 
سوته دیرُم
 
(-)
 
 
غم عالم همه کِردی ببارُم
 
 
غم عالم همه کِردی ببارُم
 
 
 
مگه مو
 
 
مگه مو، لوک مست سرقِطارم
 
مهارُم کِردی و دادی به ناکس
 
 
 
فزودی هر زمان باری به بارُم
 
 
فزودی هر زمان باری به بارُم
 
(-)
 
 
به آهی گنبد خضرا بسوجُم
 
 
 
فلک را جمله سر تا پا بسوجُم
 
بسوجُم ار نه کارُم را بساجی
 
 
 
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم
 
 
چه فرمایی بساجی یا بسوجُم
 
(-)
 
 
به دل درد غمت باقی هنوزُم
 
 
 
کسی واقف نَبو از درد و سوزُم
 
نَبو یک بلبل سوته به گلشن
 
 
 
به سوز مو نَبو کافر به روزُم
 
(-)
 
 
فلک کی بشنُوِه آه و فغونُم
 
 
 
به هر گردش زنه آتش به جونُم
 
یک عمری بُگذرونُم با غم و درد
 
 
یک عمری بُگذرونُم با غم و درد
 
 
 
به کام دل نگرده آسمونم
 
(-)
 
 
بی ته گلشن چو زندونه به چشمُم
 
 
بی ته گلشن چو زندونه به چشمُم
 
 
 
گلستون، آذرستونه به چشمُم
 
بی ته آرام و عمر و زندگانی
 
 
 
همه خواب پریشونه به چشمُم
 
(-)
 
 
خوش آن ساعت که دیدار ته وینُم
 
 
 
کمند عنبرین تار ته وینُم
 
نوینه خرمی هرگز دل مو
 
 
 
مگر آن دم که رخسار ته وینُم
 
 
مگر آن دم که رخسار ته وینُم
 
(-)
 
 
مو که افسرده حالُم چون ننالُم
 
 
 
شکسته پر و بالُم چون ننالُم
 
مو که افسرده حالُم چون ننالُم
 
 
 
شکسته پر و بالُم چون ننالُم
 
همه گویند فُلانی ناله کم کن
 
 
 
تو آیی در خیالُم، چون ننالُم
 
 
چون ننالُم
 
 
تو آیی در خیالُم، چون ننالُم
 
 
چون ننالُم

*: مینیاتور از 1saoshyant.blogspot.com گرفته شده است.
+
۱ما در ره عشق تو اسیران بلاییمکس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم
۲بر ما نظری کن که در این شهر غریبیمبر ما کرمی کن که در این شهر گداییم
۳وجدی نه که بر گرد خرابات برآییمزهدی نه که در کنج مناجات نشینیم
۴نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیماینجا نه و آنجا نه چه قومیم و کجاییم
۵حلاج وشانیم که از دار نترسیممجنون صفتانیم که در عشق خداییم
۶ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بوداکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم
۷ما را به تو سریست که کس محرم آن نیستگر سر برود سر تو با کس نگشاییم
۸ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت استبردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم
۹دریاب دل شمس خدا مفخر تبریزرحم آر که ما سوخته داغ خداییم

۱گلستان جای تو ای نازنیننممو در گلخن به خاکستر نشینم
۲چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا چو دیده واکرم جز ته نوینم

۱زعشقت آتشی در بوته دیرمدر آن آتش دل و جان سوته دیرم
۲سگت ار پا نهد بر چشمم ایدوست بمژگان خاک پایش روته دیرم

۱هزاران غم بدل اندوته دیرمهزار آتش بجان افروته دیرم
۲بیک آه سحر کز دل برآرم هزاران مدعی را سوته دیرم

۱غم عالم همه کردی ببارممگر مو لوک مست سر قطارم
۲مهارم کردی و دادی به ناکس فزودی هر زمان باری ببارم

۱به آهی گنبد خضرا بسوجمفلک را جمله سر تا پا بسوجم
۲بسوجم ار نه کارم را بساجی چه فرمائی بساجی یا بسوجم

۱بدل درد غمت باقی هنوزمکسی واقف نبو از درد و سوزم
۲نبو یک بلبل سوته به گلشن به سوز مو نبو کافر به روزم

۱فلک کی بشنود آه و فغانمبهر گردش زند آتش بجانم
۲یک عمری بگذرانم با غم و درد بکام دل نگردد آسمانم

۱بیته گلشن چو زندان بچشممگلستان آذرستان بچشمم
۲بیته آرام و عمر و زندگانی همه خواب پریشان بچشمم

۱خوش آنساعت که دیدار ته وینمکمند عنبرین تار ته وینم
۲نوینه خرمی هرگز دل مو مگر آن دم که رخسار ته وینم

۱مو که آشفته حالم چون ننالمشکسته پر و بالم چون ننالم
۲همه گویند فلانی چند نالیتو آیی در خیالم چون ننالم