اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, January 29, 2008

همای اوج سعادت به دام ما افتد

آواز بیات اصفهان
شعر: حافظ، دو بیت آخر از باباطاهر
آلبوم: جان عشاق
 
 
(درآمد اصفهان)
 
 
همای اوج سعاد،ت؛ به د،ا،م ما افتد
 
 
همای اوج سعاد،ت به د،ام ما افت‍،‍د
 
 
 
اگر تو را گذر،ی بر مقا،م ما ا،فت‍،‍د
 
(جامه‌دران)
 
 
حباب‌و،ار، براند،ازم از نشاط ، کل‍،‍اه
 
 
 
اگر ز ر،وی تو عکس‍،‍ی، به جام ما افتد
 
(بوسلیک)
 
 
شبی که ماه مر،اد؛ از اف‍،‍ق طل‍،‍وع کن‍،‍د
 
 
شب‍،‍ی که ماه مر،اد از افق، طل‍،‍وع کن‍،‍د
 
 
 
بود، که پر،تو ن‍،‍ور،ی، به بام ما افت‍،‍د
 
(بیات راجع)
 
 
مل‍،‍وک ر،ا، چو ره خاک‍،‍ب‍،‍وس این در ن‍،‍یست
 
 
 
کی التف‍،‍ا،ت، مج‍،‍ا،ل، سلام ما افت‍،‍د
 
(عشاق)
 
 
چو جان فد،ای لب‍،‍ت، شد، خیال م‍،‍ی‌ب‍،‍ست‍،‍م
 
 
 
که قطره‌ا،ی ز زلال‍،‍ش
 
 
که قطره‌ا،ی، ز زل‍،‍الش، به کام ما افت‍،‍د
 
(عشاق+قرچه+فرود به عشاق)
 
 
خی‍،‍ال زل‍،‍ف تو گف‍،‍ت‍،‍ا که جان وس‍،‍یله مس‍،‍از
 
 
خی‍،‍ال زل‍،‍ف تو گفت‍،‍ا که ج‍،‍ان وسیله مس‍،‍از
 
 
 
کزین شک‍،‍ار؛ فر،او،ان، به د،ام م‍،‍ا افت‍،‍د
 
(بوسلیک+فرود)
 
 
ز خ‍،‍اک ک‍،‍وی ت‍،‍و؛ ه‍،‍ر د،م، که دم، زن‍،‍د، حاف‍،‍ظ
 
 
 
نسی‍،‍م گل‍،‍شن ج‍،‍ان، د،ر مش‍،‍ام م‍،‍ا افتد
 
(جامه‌دران+فرود)
 
 
به ن‍،‍اامی‍،‍دی از این در، مرو؛ بزن فال‍،‍ی
 
 
 
بو،د، که قرعه د،ول‍،‍ت؛ به ن‍،‍ام م‍،‍ا افتد
 
 
بو،د که قرعه دولت، به نام ما افت‍،‍د
 
(سوز و گداز)
 
 
نگ‍،‍ار،ین‍،‍ا؛ دل و، ج‍،‍انُ‍،‍م؛ تِه د،ار،ی
 
 
 
همه، پی‍،‍د،ا؛ و پن‍،‍هانُ‍،‍م، تِه د،اری
 
نم‍،‍ی‌د،ونُ‍،‍م، که این، د،رد، از که دی‍،‍رُ،م
 
 
 
همین، دونُم، که در،م‍،‍انُ‍،‍م، تِه د،اری
 
 
همین د،ونُ‍،‍م، که درم‍،‍انُم، تِه د،ار،ی
+
۱همای اوج سعادت به دام ما افتداگر تو را گذری بر مقام ما افتد
۲حباب وار براندازم از نشاط کلاهاگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
۳شبی که ماه مراد از افق شود طالعبود که پرتو نوری به بام ما افتد
۴به بارگاه تو چون باد را نباشد بارکی اتفاق مجال سلام ما افتد
۵چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستمکه قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد
۶خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مسازکز این شکار فراوان به دام ما افتد
۷به ناامیدی از این در مرو بزن فالیبود که قرعه دولت به نام ما افتد
۸ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظنسیم گلشن جان در مشام ما افتد

۱نگارینا دل و جانم ته دیریهمه پیدا و پنهانم ته دیری
۲نمیدانم که این درد از که دیرمهمیدانم که درمانم ته دیری