اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, December 16, 2007

رهزن اهل هنر

آواز سه گاه (مخالف)
شعر: دو بیت اول از ؟؟، سه بیت بعدی از حافظ
اجرا: فیلم سینمایی دلشدگان
 
 
(مثنوی)
 
 
گر ز حا،ل دل، خبر، دار،ی، بگ‍،‍و
 
 
 
ور نشا،نی مختصر، دار،ی، بگو
 
(مثنوی)
 
 
مرگ را، دا،ن‍،‍م؛ ول‍،‍ی تا ک‍،‍وی د،وست
 
 
 
راه اگر نزدیکتر دا،ر،ی بگو
 
(مخالف)
 
 
ارغنون، سا،ز فلک، رهزن اه‍،‍ل، هنر است
 
 
ارغنون، سا،ز فلک؛ رهزن اهل، هن‍،‍ر است
 
 
 
چون از این، غصه، ننالی‍،‍م
 
 
چون از ای‍،‍ن، غصه ننالیم، چرا نخروشی‍،‍م
 
(مخالف)
 
 
گل به جو،ش آمد و از می، نزدی‍،‍مش؛ آ،ب‍،‍ی
 
 
 
لا،جر،م؛ زآ،تش حر،م‍‍ان و ه‍،‍و،س م‍،‍ی‌ج‍،‍وش‍،‍ی‍،‍م
 
(مخالف)
 
 
ح‍،‍اف‍،‍ظ؛ این حا،ل عج‍،‍ب، با که توان، گ‍،‍فت
 
 
ب‍،‍ا، که توان، گفت؛ که م‍،‍ا
 
 
 
بل‍،‍بل‍،‍ان‍،‍‍ی‍،‍م
 
 
بلبل‍،‍انیم؛ که در، موسم، گ‍،‍ل، خام‍،‍وش‍،‍یم

  آواز روی فیلم سینمایی دلشدگان
+
۱ گر ز حال دل خبر داری بگو ور نشانی مختصر داری بگو
۲ مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو

۱ دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم
۲ نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد چاره آن است که سجاده به می بفروشیم
۳ خوش هواییست فرح بخش خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم
۴ ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم
۵ گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم
۶ می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم
۷ حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم