اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, November 28, 2007

سینه مالامال درد است

آواز بیات کرد
شعر: حافظ
آلبوم: آستان جانان
 
 
(جمله اول بیات کرد)
 
 
سینه مالاما،ل درد،ست، ای دریغا، مرهمی
 
 
سینه مالاما،ل درد،ست، ای دریغ‍،‍ا، م‍،‍ر،همی
 
 
 
دل ز تن‍،‍هایی به جان آم‍،‍د خدا را، همدم‍،‍ی
 
 
خدا را همدم‍،‍ی
 
(جمله دوم بیات کرد)
 
 
چشم آ،سا،یش؛ که دار،د؛ از سپهر، تیز،ر،و
 
 
 
ساقی‍،‍ا، جا،می به من، ده؛ تا، بیا،سا،یم دم‍،‍ی
 
(حزین + فرود به شور)
 
 
زیرک‍،‍ی، را، گفتم ای‍،‍ن، احو،ال، بی‍،‍ن، خندید و، گ‍،‍فت
 
 
 
ص‍،‍عب رو،زی؛ بوالعجب، کا،ر،ی، پریشان، عالم‍،‍ی
 
(عشاق)
 
 
آ،دم‍،‍ی در عا،لم خاکی؛ نمی‌آید، به، دست
 
 
 
عالمی دیگر، بب‍،‍اید، س‍،‍اخت؛ وز، نو، آدم‍،‍ی
 
(عشاق)
 
 
اهل ک‍،‍ام و ن‍،‍از را، در، ک‍،‍وی رند،ی؛ ر،اه، نی‍،‍ست
 
 
اهل ک‍،‍ام و ن‍،‍از را؛ در، ک‍،‍وی رن‍،‍د،ی، ر،اه، نی‍،‍ست
 
 
 
ره‍،‍روی ب‍،‍اید؛ جه‍،‍ان،س‍،‍وز،ی، نه خام‍،‍ی، بیغم‍،‍ی
 
(تحریر بسته‌نگار)
 
 
(حزین + فرود)
 
 
در طری‍،‍ق عشق،با،زی؛ امن و آ،سایش، بل‍،‍است، بل‍،‍است
 
 
 
ری‍،‍ش ب‍،‍اد آن د،ل
 
 
ری‍،‍ش باد، آن، دل؛ که با درد تو، خواهد، مرهم‍،‍ی
 
 
خواهد، مرهم‍،‍ی
 
(سلمک + فرود)
 
 
گر،یه، حا،فظ، چه سن‍،‍جد، پیش اس‍،‍تغنا،ی ع‍،‍شق
 
 
گریه حافظ، چه سن‍،‍ج‍،‍د، چه سن‍،‍جد؛ پیش اس‍،‍تغ‍،‍نا،ی عشق
 
 
 
کاندری‍،‍ن طو،ف‍،‍ان، نِما،ی‍،‍د؛ هفت در،یا، شبنم‍،‍ی
 
 
هفت دری‍،‍ا، شبنم‍،‍ی
+
۱سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمیدل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
۲چشم آسایش که دارد از سپهر تیزروساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی
۳زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفتصعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی
۴سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگلشاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی
۵در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاستریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی
۶اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیسترهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی
۷آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دستعالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
۸خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیمکز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
۹گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشقکاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی