اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, August 07, 2007

چشم رضا

آواز ضربی ابوعطا
شعر: سعدی
آلبوم: غوغای عشقبازان
 
 
(حجاز)
 
 
چش‍م رضا، و مر،حم‍،‍ت، چش‍م رضا، و مر،حم‍،‍ت
 
 
بر همه با،ز، می‌،ک‍،‍نی، بر همه، با،ز، می،‌ک‍،‍نی
 
 
 
چون که به بخ‍،‍ت ما، رس‍،‍د
 
 
این همه نا،ز، می‌کنی، این همه نا،ز، می‌،ک‍،‍نی
 
(حجاز)
 
 
ای که نیا،زمو،ده‌ای، صو،رت حا،ل بی‍،‍دلا،ن
 
 
ای که نیا،زمو،ده‌ای، صو،رت حا،ل بی‍،‍دلا،ن
 
 
 
عشق حقی‍،‍قی است، اگر، عشق حقی‍،‍قی است، اگر
 
 
حمل مجا،ز، می‌کنی، حمل مجا،ز، می‌،ک‍،‍نی
 
(حجاز)
 
 
ای که، نصی‍،‍حتم، کنی، کز پی او، دگر مرو
 
 
 
در نظر، سبک‍،‍تکی‍،‍ن؛ عیب ایا،ز، می‌،ک‍،‍نی
 
(حجاز)
 
 
پیش نما،ز بگ‍،‍ذر،د، سرو روا،ن و گوید،م
 
 
 
قبله اهل دل، من‍،‍م، من‍،‍م؛ سهو نماز، می‌کنی، سهو نما،ز، می،‌ک‍،‍نی

  تهران سالن وزارت کشور، ۱۳۸۶
+
۱چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنیچون که به بخت ما رسد این همه ناز می‌کنی
۲ای که نیازموده‌ای صورت حال بی‌دلانعشق حقیقتست اگر حمل مجاز می‌کنی
۳ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرودر نظر سبکتکین عیب ایاز می‌کنی
۴پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدمقبله اهل دل منم سهو نماز می‌کنی
۵دی به امید گفتمش داعی دولت توامگفت دعا به خود بکن گر به نیاز می‌کنی
۶گفتم اگر لبت گزم می‌خورم و شکر مزمگفت خوری اگر پزم قصه دراز می‌کنی
۷سعدی خویش خوانیم پس به جفا برانیمسفره اگر نمی‌نهی در به چه باز می‌کنی