اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, July 21, 2007

تو که نازنده بالا دلربایی

آواز دشتی
شعر: باباطاهر و عطار
آلبوم: شب، سکوت، کویر
 
 
(دشتی بیرجندی)
 
 
تو که نازن‍،ده با،لا، دل‍،ربا،ی‍،‍ی «آخ»
 
 
 
تو که بی سرمَه چش‍،مو،ن، سرمَه،‌سا،یی
 
تو که مُشکین، دو گیسو، در قفا،یی
 
 
 
به مو گویی، که سرگر،د،ون، چرایی، سرگردون، چرایی «داد و بیداد، ای دل»
 
(دشتی بیرجندی)
 
 
بمی‍،رم، تا، تو چش‍،م تر، نبی‍،‍نی «دلم وای»
 
 
 
شرا،ر آ،ه پر،آذر، نبی‍،‍نی
 
چنا،ن از، آ،تش، عش‍،‍قت، بسو،زُ،م
 
 
 
که از، مو رن‍،‍گ خاکستر، نِبین‍،‍ی «داد و بیداد»
 
(دشتی بیرجندی)
 
 
دلُم، دردی، که دا،رد، با که گو،ی‍،‍د
 
 
 
گنه، خود کر،ده تا،وا،ن از، که جو،ی‍،‍د
 
(دشتی بیرجندی)
 
 
دری‍،‍غا نیست، هم‍،‍در،دی، م‍،‍وا،فق
 
 
 
که بر، بخت، بَدُم، خوش، خوش، ب‍،‍مو،ید، خوش خوش، ب‍،‍مو،ی‍،‍د
 
(دشتی بیرجندی)
 
 
گل وصل‍،‍ت، فرا،موشم، نگر،د،د
 
 
 
و گر، خار از، سر، گورم، برو،ید
 
(دشتی بیرجندی)
 
 
سیه، بخ‍،‍تُم، که بخ‍،‍تُم، وا،ژ،گو،ن، بی، وا،ژ،گو،ن، بی
 
 
 
سیه روزُم، که رو،زُم، تی‍،‍ره‌گو،ن، بی، تی‍،‍ره‌گو،ن، بی
 
شدُم، مح‍،‍نت‌کَش، کوی، مُ‍،حِ‍،‍ب‍،‍ت «آخ»
 
 
 
ز دس‍،‍ت، دل، که یا، رب، «آخ» که یا، رب، غرق خو،ن بی، غرق خون بی
 
(درآمد شور محلی)
 
 
ز عش‍،‍قِت، سوخ‍،‍تُم، ای جان، کجا،ی‍،‍ی، جان ک‍،‍جا،یی
 
 
 
بمان‍،‍دُم، بی، سر و، سامان، ک‍،‍جا،ی‍،‍ی «آخ» کجا،ی‍،‍ی
 
(درآمد شور محلی)
 
 
نه جا،نی و، نه غیر از جان، چه، چی‍،‍زی، «آخ» چه چی‍،‍زی
 
 
 
نه در جان، نه برون از جان، کجای‍،‍ی «آخ» کجا،یی ک‍جا،ی‍،‍ی
+
۱تو که نازنده بالا دلرباییتو که بی سرمه چشمون سرمه‌سایی
۲تو که مشکین دو گیسو در قفاییبه مو گویی که سرگردان چرایی

۱بمیرم تا تو چشم تر نبینیشرار آه پرآذر نبینی
۲چنان از آتش عشقت بسوزمکه از مو رنگ خاکستر نبینی

۱دلم دردی که دارد با که گویدگنه خود کرد تاوان از که جوید
۲دریغا نیست همدردی موافقکه بر بخت بدم خوش خوش بموید
۳مرا گفتی که ترک ما بگفتیبه ترک زندگانی کس بگوید
۴کسی کز خوان وصلت سیر نبودچرا باید که دست از تو بشوید
۵ز صد بارو دلم روی تو بیندز صد فرسنگ بوی تو ببوید
۶گل وصلت فراموشم نگرددوگر خار از سر گورم بروید
۷غم درد دل عطار امروزچه فرمایی بگوید یا نگوید

۱سیه بختم که بختم واژگون بیسیه روزم که روزم تیره‌گون بی
۲شدم محنت‌کش کوی محبتز دست دل که یا رب غرق خون بی

۱ز عشقت سوختم ای جان کجاییبماندم بی سر و سامان کجایی
۲نه جانی و نه غیر از جان چه چیزینه در جان نه برون از جان کجایی
۳ز پیدایی خود پنهان بماندیچنین پیدا چنین پنهان کجایی
۴هزاران درد دارم لیک بی توندارد درد من درمان کجایی
۵چو تو حیران خود را دست گیریز پا افتاده‌ام حیران کجایی
۶ز بس کز عشق تو در خون بگشتمنه کفرم ماند و نه ایمان کجایی
۷بیا تا در غم خویشم ببینیچو گویی در خم چوگان کجایی
۸ز شوق آفتاب طلعت توشدم چون ذره سرگردان کجایی
۹شد از طوفان چشمم غرقه کشتیندانم تا درین طوفان کجایی
۱۰چنان دلتنگ شد عطار بی توکه شد بر وی جهان زندان کجایی