اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, June 26, 2007

به سر شوق سر کوی تو دیرم

آواز دشتستانی
شعر: باباطاهر
آلبوم: ساز خاموش
 
 
(جمله اول دشتستانی)
 
 
به سر شوق؛ به سر شوق، سر کوی تو دیر،م
 
 
به سر شوق، سر کوی تو دیر،م
 
 
 
به دل، مهر، مه؛ روی تو دیر،م
 
(جمله دوم دشتستانی)
 
 
بت م‍،‍ن، کعبه م‍،‍ن، قبله م‍،‍ن،
 
 
 
توی‍،‍ی، هر سو، نظ‍،‍ر سوی تو دیرم
 
 
تویی هر سو، نظر، سوی تو دیرم، سوی تو دیرم
 
(جمله اول دشتستانی)
 
 
کسی که ره به بیدادم بره، ن‍،‍ی
 
 
کسی که ره به بیدادم بره، ن‍،‍ی
 
 
 
خبر بر سرو، خبر بر سرو آ،زادم بره، ن‍،‍ی
 
(جمله دوم دشتستانی)
 
 
تمام خوب‍،‍رویان جمع گردند
 
 
 
کسی که یادت از یادم بره نی، بره نی
+
۱به سر شوق سر کوی تو دیرمبه دل مهر مه روی تو دیرم
۲بت من کعبه من قبله منتویی هر سو نظر سوی تو دیرم

۱کسی که ره به بیدادم بره نیخبر بر سرو آزادم بره نی
۲تمام خوبرویان جمع گردندکسی که یادت از یادم بره نی