اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, June 05, 2007

جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد

آواز سه‌گاه
شعر: عطار (ابیات گزیده از دو غزل مختلف)
آلبوم: آسمان عشق
 
 
(درآمد سه‌گاه)
 
 
جانا حدیث حسن‍،ت؛ در دا،ستان، نگ‍،نج‍،د
 
 
 
رمزی، ز راز عشق‍،ت؛ در صد زبا،ن نگ‍،نجد
 
 
رمزی ز راز عشق‍،ت؛ در صد زبا،ن نگ‍،نجد
 
(درآمد سه‌گاه)
 
 
سودا،ی زلف و خا،ل‍،ت؛ در هر خیا،ل نا،ید
 
 
سودا،ی زلف و خا،لت؛ در هر خیا،ل نا،ید
 
 
 
اندیشه وصا،ل‍،ت، جز در گما،ن نگ‍،نج‍،د
 
 
اندیشه وصا،ل‍،ت جز در گما،ن نگ‍،نج‍،د
 
(مویه)
 
 
هرگز نشان، ندادند، از کوی تو، کسی، را
 
 
از کوی تو، کسی را
 
 
 
زی‍،را، که راه کو،ی‍،ت
 
 
زیرا، که راه کوی‍،ت؛ هم در نشان نگ‍،نجد
 
 
زیرا، که راه کوی‍،ت؛ هم در نشان نگنجد
 
(زابل)
 
 
آ،هی، که عا،شقا،ن‍،ت؛ از حلق جا،ن، برآ،ر،ند
 
 
 
هم در زمان نیا،ید؛ هم در مکا،ن نگ‍،نج‍،د
 
 
هم در زمان نیا،ید؛ هم، در مکا،ن نگ‍،نج‍،د
 
(شکسته مویه)
 
 
آن‍،جا که عا،شقا،ن‍،ت، یکدم حضو،ر یا،ب‍،ند
 
 
آنجا، که عا،شقا،ن‍،ت یکدم حضو،ر یا،ب‍،ند
 
 
 
دل در حسا،ب نا،ی‍،د؛ جان در میان، نگن‍،ج‍،د
 
(مخالف)
 
 
اندر ضمیر دلها، گنجی نهان، نها،دی
 
 
 
از دل اگر، برآ،ید؛ در آس‍،مان، نگ‍،نجد
 
 
از دل اگر برآ،ی‍،د؛ در آسمان، نگ‍،نجد
 
(فرود)
 
 
عطا،ر وصف ع‍،شق‍،ت؛
 
 
عطا،ر وصف ع‍،شق‍،ت؛ چون در عبا،رت آ،ر،د
 
 
 
زیرا، که وصف عشق‍،ت
 
 
زی‍،را، که وصف عشق‍،ت؛ هم در بیا،ن نگ‍،نج‍،د
+
۱جانا حدیث حسنت در داستان نگنجدرمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد
۲جولانگه جلالت در کوی دل نباشدجلوه گه جمالت در چشم و جان نگنجد
۳سودای زلف و خالت در هر خیال نایداندیشه‌ی وصالت جز در گمان نگنجد
۴در دل چو عشقت آمد سودای جان نمانددر جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد
۵پیغم خستگانت در کوی تو که آردکانجا ز عاشقانت باد وزان نگنجد
۶دل کز تو بوی یابد در گلستان نپویدجام کز تو رنگ گیرد خود در جهان نگنجد
۷آن دم که عاشقان را نزد تو بار باشدمسکین کسی که آنجا در آستان نگنجد
۸بخشای بر غریبی کز عشق می‌نمیردوانگه در آشیانت خود یک زمان نگنجد
۹جان داد دل که روزی در کوت جای یابدنشناخت او که آخر جای چنان نگنجد
۱۰آن دم که با خیالت دل را ز عشق گویدعطار اگر شود جان اندر میان نگنجد

۱جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجدوآوازه‌ی جمالت اندر جهان نگنجد
۲وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیایدوصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد
۳هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی رازیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد
۴آهی که عاشقانت از حلق جان برآرندهم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد
۵آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابنددل در حساب ناید جان در میان نگنجد
۶اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادیاز دل اگر برآید در آسمان نگنجد
۷عطار وصف عشقت چون در عبارت آردزیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد