اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, May 01, 2007

جزای آنکه نگفتیم شکر روز وصال

آواز ماهور
شعر: سعدی
آلبوم: قاصدک
 
 
(راست)
 
 
جزای آن‍،که نگف‍،تی‍،م؛ شکر رو،ز وصا،ل
 
 
 
شب فراق، نخف‍،تیم؛ لاجرم، ز خیا،ل
 
(درآمد ماهور)
 
 
جزای آنکه نگف‍،تی‍،م شکر رو،ز وصا،ل
 
 
 
شب فرا،ق نخف‍،تیم لاجر،م ز خیا،ل
 
 
شب فرا،ق نخف‍،تی‍،م لاجرم، ز خیا،ل
 
(گشایش)
 
 
دگر به گو،ش فرامو،ش عهد سنگین، د،ل
 
 
 
پیام ما که رسا،ن‍،د؛ مگ‍،ر نسی‍،م شما،ل
 
 
پیام ما، که رساند، مگر نسیم شما،ل
 
(داد)
 
 
غزال اگ‍،ر به کمند اوفت‍،د، عجب، ن‍،ب‍،ود
 
 
غزال اگ‍،ر به کمند اوفتد عجب ن‍،ب‍،ود
 
 
 
عج‍،ب، فتا،دن مرد،ست در کم‍،ند غزا،ل
 
 
عجب فتادن مرد،ست، در کمند غزا،ل
 
(خاوران)
 
 
جماعتی که نظر را، حرا،م، می، گو،ی‍،ند
 
 
 
نظر حرام بکر،دن‍،د و؛ نظر حرا،م بکر،دن‍،د و، خون خلق، حلا،ل
 
 
نظر حرا،م بکردند و خون خلق حلال
 
(دلکش)
 
 
تو بر کنار فراتی، ندا،نی، این مع‍،نی
 
 
تو بر، کنا،ر فراتی، ندانی این معنی
 
 
 
به راه با،دیه دان‍،ند؛ قدر آب زلا،ل
 
(قرچه)
 
 
به خاک پای تو، دان‍،م؛ که تا سرم ن‍،ر،و،د
 
 
 
ز سر، به در، ن‍،ر،و،د؛ همچنان امید وصا،ل
 
(داد فرود)
 
 
حدیث ع‍،شق، چه حاجت، که بر زبا،ن آری
 
 
 
به آب دیده خونی‍،ن نبشته، صورت حا،ل
 
 
به آب دیده خونی‍،ن، نبشته، صورت حا،ل
 
(فرود)
 
 
به ناله کار میسر نمی شود، سعدی
 
 
 
ولی‍،ک، ناله بیچارگان خوش‍،ست بنا،ل
 
به ناله کار، میسر نمی، شود، سعدی
 
 
 
ولی‍،ک، ناله بیچا،رگان؛ خوش‍،ست، بنا،ل
+
۱جزای آن که نگفتیم شکر روز وصالشب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال
۲بدار یک نفس ای قاید این زمام جمالکه دیده سیر نمی‌گردد از نظر به جمال
۳دگر به گوش فراموش عهد سنگین دلپیام ما که رساند مگر نسیم شمال
۴به تیغ هندی دشمن قتال می‌نکندچنان که دوست به شمشیر غمزه قتال
۵جماعتی که نظر را حرام می‌گویندنظر حرام بکردند و خون خلق حلال
۶غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبودعجب فتادن مردست در کمند غزال
۷تو بر کنار فراتی ندانی این معنیبه راه بادیه دانند قدر آب زلال
۸اگر مراد نصیحت کنان ما اینستکه ترک دوست بگویم تصوریست محال
۹به خاک پای تو داند که تا سرم نرودز سر به درنرود همچنان امید وصال
۱۰حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آریبه آب دیده خونین نبشته صورت حال
۱۱سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیستکه ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال
۱۲به ناله کار میسر نمی‌شود سعدیولیک ناله بیچارگان خوشست بنال