اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, March 23, 2007

هر که سودای تو دارد

آواز راست‌پنجگاه
شعر: سعدی
آلبوم: فریاد
 
 
(راست)
 
 
هر که سودای تو دا،رد؛ چه غم از، هر که جها،ن‍،ش
 
 
 
نگرا،ن، تو چه اندیشه و بی‍،م از، دگرا،نش
 
(راست)
 
 
هر که سو،دای تو دا،رد؛ چه غم از، هر که جها،ن‍،ش
 
 
 
نگرا،ن تو، چه ان‍،دیشه و بی‍،م، از، دگرا،ن‍،ش
 
(خسروانی)
 
 
آن پی، مه‍،ر تو گی‍،رد؛ که نگی‍،رد، پی خوی‍،شش
 
 
 
وان سر، وص‍،ل تو دا،ر،د
 
 
وان سر، وص‍،ل تو دا،ر،د، که ندا،رد، غم جا،نش
 
(پروانه)
 
 
هر که از یار، تحمل، نکن‍،د، یار، مگو،یش
 
 
 
وان که در عشق، ملامت نکشد، مرد مخوا،نش
 
 
وان که در ع‍،شق ملا،مت، نکشد، مرد، مخوا،نش
 
(نغمه)
 
 
به جفا،یی و قفا،یی، نرود، عا،شق صا،دق
 
 
 
مژه بر، هم نزند، گر بزنی، تیر و سنا،نش
 
(ضربی نغمه)
 
 
به جفا،یی و قفا،یی، نرود، عا،شق صا،دق
 
 
 
مژه بر، هم نزند، گر بزنی، تیر و سنا،نش
 
(ضربی نغمه)
 
 
گفتم از، ور،طه عش‍،قت، به صبو،ری، به درآ،ی‍،م
 
 
 
باز می،‌بی‍،نم و در،یا، نه پدید، است، کرا،نش
 
(عراق)
 
 
عهد ما، با تو، نه عه‍،دی، که تغی‍،یُر بپذی‍،ر،د
 
 
 
بوستانیست؛ که هرگز نزند، باد خزا،نش
 
(ضربی نغمه)
 
 
گفتم از، ور،طه عش‍،قت، به صبو،ری، به درآ،ی‍،م
 
 
 
باز می،‌بی‍،نم و در،یا، نه پدید، است، کرا،نش
 
(بیات عجم)
 
 
گر فلاطو،ن به حکی‍،می؛ مرض ع‍،شق، بپوش‍،د
 
 
گر فلاطون به حکیمی؛ مرض عشق، بپوشد
 
 
 
عاقبت، پرده براف‍،تد؛ ز سر راز نها،نش
 
(زنگوله + فرود)
 
 
نرسد، نا،له سع‍،دی، به کسی، در همه عا،لم
 
 
نرسد نا،له سعدی؛ نرسد، ناله سعدی، به کسی؛ در، همه عال‍،م
 
 
 
که نه تصدیق کند؛ کس سر دردی‍،ست، فغانش

  کنسرت همنوا با بم
+
۱هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانشنگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش
۲آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویششوان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش
۳هر که از یار تحمل نکند یار مگویشوان که در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش
۴چون دل از دست به درشد مثل کره توسننتوان بازگرفتن به همه شهر عنانش
۵به جفایی و قفایی نرود عاشق صادقمژه بر هم نزند گر بزنی تیر و سنانش
۶خفته خاک لحد را که تو ناگه به سر آییعجب ار بازنیاید به تن مرده روانش
۷شرم دارد چمن از قامت زیبای بلندتکه همه عمر نبودست چنین سرو روانش
۸گفتم از ورطه عشقت به صبوری به درآیمباز می‌بینم و دریا نه پدیدست کرانش
۹عهد ما با تو نه عهدی که تغیر بپذیردبوستانیست که هرگز نزند باد خزانش
۱۰چه گنه کردم و دیدی که تعلق ببریدیبنده بی جرم و خطایی نه صوابست مرانش
۱۱نرسد ناله سعدی به کسی در همه عالمکه نه تصدیق کند کز سر دردیست فغانش
۱۲گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشدعاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش