اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, March 17, 2007

رفتم در میخانه

تصنیف نوا
شعر: قدیمی*
آهنگ: قدیمی
آلبوم: چشمه نوش
رفتم در میخانه حبیبم رفتم در میخانه حبیبم
خوردم دو سه پیمانه خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه حبیبم من مستم و دیوانه حبیبم
ما را که برد خانه ما را که برد خانه
دلبر عزیز شوخِ با تمیز
برخیز و بریز  
زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد
دلبر عزیز شوخِ با تمیز
برخیز و بریز  
زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر تو اگر عشوه بر
خسرو و پرویزُ کنی  
همچو فرهادُ روم همچو فرهادُ روم
از عقب کوه‌کنی  
تو مگر تو مگر ماه نکورویانی تو مگر تو مگر شاه پری‌رویانی
دلبر عزیز شوخِ با تمیز
برخیز و بریز  
زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد
زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد

نوت

*: این بخش از شعر «تو اگر عشوه ... کوه‌کنی» از تصنیف «افتخار آفاق» عارف قزوینی است.
**: شعر تصنیف به روایت عبدالله دوامی «رفتم در میخانه حبیبم/ رفتم در میخانه حبیبم/ خوردم دو سه پیمانه/ خوردم دو سه پیمانه/ من مست و تو دیوانه حبیبم/ من مست و تو دیوانه حبیبم/ما را که برد خانه/ ما را که برد خانه/ در شهرُ یکی کس را عزیزم/ در شهرُ یکی کس را عزیزم/ هشیارُ نمی‌بینم/ هشیارُ نمی‌بینم/هر یک بتر از دیگر عزیزم/ شوریده و دیوانه/ شوریده و دیوانه/ دلبر عزیز/ شوخِ با تمیز/ برخیز و بریز/ زان می که جوان سازد/ عشقم به تو پردازد»و این بیت نیز الحاقی است «اَرمَنی/ ار یار منی/ دستُ تو نزن/ جام شراب ما را/ سیخ کباب ما را»