اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, March 04, 2007

مهتاب شبانگاه

آواز بیات ترک
شعر: محمدرضا شفیعی کدکنی
اجرا: گلهای تازه ۷۲
 
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
دارم سخنی، با تو، گفتن، ن‍،ت‍،وا،ن‍،م
 
 
 
وین، درد نهانسو،ز، نهفتن نتوا،نم
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
تو گرم سخن گفتن و، از جا،م نگا،ه‍،ت
 
 
 
من م‍،ست؛ من، مست چنا،نم؛ که شنفت‍،ن نتوا،ن‍،م
 
(جامه‌دران)
 
 
شا،دم، به خیال تو؛ چو مهتا،ب شبانگا،ه
 
 
 
گر دامن و،صل تو؛ گرفتن، نتوا،ن‍،م
 
(جامه‌دران)
 
 
چون پرتو ما،ه آ،یم و؛ چو،ن سایه دیوا،ر
 
 
 
گامی، ز سر کوی تو، رفتن نتوا،نم
 
(تحریر فیلی)
 
 
 
 
 
(شکسته)
 
 
دو،ر ا،ز تو من، سوخته در، دا،من شبها
 
 
 
چون شم‍،‍ع سحر؛ یک مژه، خفت‍،ن نتوا،ن‍،م
 
(دلکش)
 
 
فریا،د ز بی‌مهریت ای گ‍،ل؛ که در این، با،غ
 
 
 
چون غنچه پایی‍،ز؛ شکفت‍،ن ن‍،ت‍،وا،ن‍،م
 
(فرود)
 
 
ای چشم سخنگو،ی؛ تو بشنو، ز نگا،ه‍،م
 
 
 
دارم سخنی، با تو و، گفت‍،ن، نتوا،ن
 
 
دارم سخنی، با تو و، گفت‍،ن نتوان‍،م؛ گفت‍،ن نتوا،نم

*: از اینجا sarapoem.persiangig.com
+
۱دارم سخنی با تو و گفتن نتوانموین درد نهانسوز نهفتن نتوانم
۲تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهتمن مست چنانم که شنفتن نتوانم
۳شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاهگر دامن وصل تو گرفتن نتوانم
۴چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوارگامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم
۵دور از تو من سوخته در دامن شبهاچون شم‍ع سحر یک مژه خفتن نتوانم
۶فریاد ز بی‌مهریت ای گل که در این باغچون غنچه پاییز شکفتن نتوانم
۷ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهمدارم سخنی با تو و گفتن نتوانم